Web Map Update User Manual

Mio Technology

Mio Spirit/Navman Series
Mio Spirit V Series

Web Map Update User Manual

How Do I Update my Maps?

There are four steps for your map update.

Preparation before Updating your New Maps

Ensure you have the following items prepared before updating your maps:

Step 1: Installing and Updating MioMore Desktop 2

You must install MioMore Desktop 2 to your computer before updating the maps.

Install MioMore Desktop 2

 1. Insert your original MioMore DVD into your computer.
 2. Follow the instructions and install MioMore Desktop 2.
 3. Close MioMore Desktop 2.
 4. Remove the MioMore DVD from your computer.

Update MioMore Desktop 2

 1. Turn on your Mio and connect it to your computer via the USB cable.
 2. Run MioMore Desktop 2, which will automatically check for the latest version.
 3. Click on the MioMore update below in blue to download the latest update.
 4. Note: If the automatic update does not work, you can manually download the service pack from http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/Leopard_Phoenix/latest.exe

 5. Follow the instructions to update MioMore Desktop 2.
 6. Open MioMore Desktop 2.

Step 2: Downloading the New Map Data

 1. Download the new map data from link provided in your e-mail
 2. Save the file to the \My Documents\My Maps folder on your computer

Step 3: Remove your Old Maps

 1. Click My Maps.
 2. From the My Mio panel, select the maps you wish to replace.
 3. Click Remove Maps to remove the selected maps.
 4. Confirm that you want to remove the selected maps when prompted. The maps are removed from your Mio.

Step 4: Activating and Installing your New Maps

Activating New Maps

 1. Click Unlock Features.
 2. Enter the Activation key sent to you by email, and click Continue.
 3. When the activation is complete, click Finish.

Installing New Maps

 1. Click My Maps.
 2. If you saved the maps in the location suggested in Step 2, the new map file will be displayed here. You can change the folder setting of MioMore Desktop 2 to locate the folder where you save the map file by clicking Change Path.

 3. Select the new map you wish to install and click Open.
 4. You will see new maps in Map Source section. The maps that are unlocked and ready to be installed to your Mio are yellow.
  Note: To purchase additional mapping regions visit http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 5. Select the map regions you want to install. You can select to install the maps to your Mio or to an external MicroSD card.
 6. In Map Source Column, you can view how much space the selected maps take up.
  In My Mio Column, you can view the free space on your Mio and your MicroSD card. Ensure that you have sufficient space for the selected maps.
  Caution: Be sure to reserve additional 15 MB free space if you install the new maps to your Mio. Doing so ensures your Mio continues to perform optimally after the new maps are installed. If you have insufficient space on your Mio, you can install the maps to an external blank MicroSD card instead.

 7. Click Install Maps.
 8. Click Transfer now.
 9. When the installation is completed, click Close.

 10. Click My Extras >> Recover Subscriptions to recover the subscription data on your Mio.
 11. Disconnect your Mio from the computer. You are ready to use the new maps on your Mio.

Frequently Asked Questions

For all frequently asked questions relating to the free map upgrade installation, please visit http://eu.mio.com/ or change language.

Mio Technology

Mio Spirit/Navman Series
Mio Spirit V Series

Brugervejledning til opdatering af kort

Revision: R00(2010/07)

Hvordan opdaterer jeg kortene?

Kortene opdateres i fire trin.

Forberedelse inden opdatering af kortene

Inden opdatering af kortene skal du have følgende ting parat:

Trin 1: Installation og opdatering af MioMore Desktop 2

Inden opdatering af kortene skal du installere MioMore Desktop 2 på din computer.

Installer MioMore Desktop 2

 1. Anbring den oprindelige MioMore dvd i computeren.
 2. Følg instruktionerne til installation af MioMore Desktop 2.
 3. Luk MioMore Desktop 2.
 4. Fjern MioMore dvd'en fra computeren.

Updater MioMore Desktop 2

 1. Tænd for enheden og forbind den til din computer med USB kablet.
 2. Kør MioMore Desktop 2, som automatisk vil tjekke for den seneste version.
 3. Klik på MioMore opdatering nedenfor i blåt for at downloade den seneste opdatering.
 4. Bemærk: Hvis den automatiske opdatering ikke virker, kan servicepakken downloades manuelt fra http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/Leopard_Phoenix/latest.exe

 5. Følg instruktionerne til opdatering af MioMore Desktop 2.
 6. Åbn MioMore Desktop 2.

Trin 2: Downloading af Nye kortdata

 1. Download de nye kortdata fra linket i e-mailen
 2. Gem filen i mappen \Mine Dokumenter\Mine Kort på computeren

Trin 3: Fjern de gamle kort

 1. Klik på Mine kort.
 2. På Min Mio skærmen, vælg kortene, som du ønsker at udskifte.
 3. Klik på Fjern Kort for at fjerne de valgte kort.
 4. Bekræft, at du vil fjerne de valgte kort, når du spørges. Kortene fjernes fra enheden.

Trin 4: Aktivering og installation af de nye kort

Aktivering af nye kort

 1. Klik på Lås funktionerne op.
 2. Indtast aktiveringskoden sendt til dig per e-mail og klik på Fortsæt.
 3. Når installationen er fuldført, klik på Afslut.

Installation af nye kort

 1. Klik på Mine kort.
 2. Hvis du lagrede kortene på stedet foreslået på trin 2, ses den nye kortfil her. Du kan ændre MioMore Desktop’s mappeindstilling for at lokalisere mappen, hvor du gemte kortfilen, ved at klikke på Rediger sti.

 3. Vælg det nye kort, som du vil installere, og klik på Åbn.
 4. Du vil se nye kort i Kortkilde sektionen. Kortene, der er oplåste og klare til at blive installeret på din Mio, er gule ( ).
  Bemærk: For at købe yderligere kortregioner, gå til http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 5. Vælg kortområderne, som du ønsker at installere. Du kan vælge at installere kortene på din enhed eller på et eksternt MicroSD kort.
 6. I Kortkilde kolonnen kan du se, hvor megen plads de valgte kort optager.
  I Min Mio kolonnen kan du se, hvor megen ledig plads der er på din enhed og på MicroSD kortet. Sørg for at reservere plads nok til de valgte kort.
  Pas på: Sørg for at reservere yderligere 15MB ledig plads, hvis du installerer de nye kort på din enhed. På denne måde sikrer du, at din Mio fortsætter med at arbejde optimalt, efter at de nye kort er installeret. Hvis der ikke er plads nok på Mio, kan kortene i stedet installeres på et eksternt, blankt MicroSD kort.

 7. Klik på Installer kort.
 8. Klik på Overfør nu.
 9. Når installationen er fuldført, klik på Luk.
 10. De nye kort ses nu som grønne.
 11. Klik på Ekstraindhold >> Gendan abonnementer for at genoprette abonnementsdataene på din enhed.
 12. Kobl Mio enheden fra computeren. Du er klar til at bruge de nye kort på enheden.

Hyppigt stillede spørgsmål

For alle hyppigt stillede spørgsmål vedrørende installation af den gratis opdatering, gå venligst til http://eu.mio.com/ eller skift sprog.

Mio Technology

Mio Spirit/Navman-Serie
Mio Spirit V-Serie

Bedienungsanleitung zur Web-Kartenaktualisierung

Änderung: R00(2010/07)

Wie aktualisiere ich die Karten?

Die Karten lassen sich anhand von vier Schritten aktualisieren.

Vor dem Aktualisieren der Karten

Achten Sie vor dem Aktualisieren der Karten darauf, dass folgende Voraussetzungen gegeben sind:

Schritt 1: Installieren und Aktualisieren von MioMore Desktop 2

Sie müssen vor dem Aktualisieren der Karten MioMore Desktop 2 auf Ihrem Computer installieren.

Installierung von MioMore Desktop 2

 1. Legen Sie Ihre Original-MioMore-DVD in Ihrem Computer ein.
 2. Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation von MioMore Desktop 2.
 3. Schließen Sie MioMore Desktop 2.
 4. Entfernen Sie die MioMore-DVD aus Ihrem Computer.

Aktualisieren von MioMore Desktop 2

 1. Schalten Sie das Gerät ein, schließen Sie es über das USB-Kabel am Computer an.
 2. Führen Sie MioMore Desktop 2 aus, wobei automatisch geprüft wird, ob eine neue Version verfügbar ist.
 3. Klicken Sie zum Herunterladen der aktuellsten Version auf die nachstehend blau angezeigte MioMore-Aktualisierung.
 4. Hinweis: Sollte die automatische Aktualisierung nicht funktionieren, können Sie das Servicepaket manuell unter folgender Adresse herunterladen: http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/Leopard_Phoenix/latest.exe

 5. Befolgen Sie die Anweisungen zur Aktualisierung von MioMore Desktop 2.
 6. Öffnen Sie MioMore Desktop 2.

Schritt 2: Herunterladen der neuen Kartendaten

 1. Laden Sie das neue Kartenmaterial mithilfe des Links in Ihrer E-Mail herunter.
 2. Speichern Sie die Datei unter \Eigene Dateien\My Maps auf Ihrem Computer.

Schritt 3: Entfernen der alten Karten

 1. Klicken Sie auf Meine Karten.
 2. Wählen Sie im Fenster Mein Mio die Karten aus, die Sie ersetzen möchten.
 3. Klicken Sie zum Entfernen der ausgewählten Karten auf Karten entfernen.
 4. Bestätigen Sie das Entfernen der ausgewählten Karten, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Die Karten werden dann von Ihrem Gerät entfernt.

Schritt 4: Aktivieren und Installieren der neuen Karten

Aktivieren neuer Karten

 1. Klicken Sie auf Funktionen freischalten.
 2. Geben Sie den Aktivierungsschlüssel ein, der Ihnen per eMail zugesendet wurde; klicken Sie dann auf Fortfahren.
 3. Klicken Sie nach Abschluss der Aktivierung auf Beenden.

Installieren neuer Karten

 1. Klicken Sie auf Meine Karten.
 2. Wenn Sie die neuen Karten in dem im Schritt 2 empfohlenen Verzeichnis gespeichert haben, werden die neuen Kartendateien hier angezeigt. Sie können die Ordnereinstellung von MioMore Desktop zur Lokalisierung des Ordners ändern, in dem Sie die Kartendatei speichern möchten, indem Sie auf Pfad ändern klicken.

 3. Wählen Sie die neue Karte, die Sie installieren möchten; klicken Sie auf Öffnen.
 4. Sie entdecken im Kartenquelle-Bereich nun neue Karten. Die freigegebenen Karten, die auf Ihrem Gerät installiert werden können, werden gelb ( ) angezeigt.
  Hinweis: Weitere Kartenregionen können Sie unter http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81 erwerben.

 5. Wählen Sie die Kartenregionen, die Sie installieren möchten. Sie können die Karten auf Ihrem Gerät oder einer externen MicroSD-Karte installieren.
 6. In der Kartenquelle-Spalte sehen Sie, wie viel Platz die ausgewählten Karten in Anspruch nehmen. In der Mein Mio-Spalte sehen Sie, wie viel Speicherplatz auf Ihrem Gerät und Ihrer MicroSD-Karte verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass genügend Speicherplatz zur Installation der ausgewählten Karten vorhanden ist.
  Vorsicht: Achten Sie darauf, zusätzlich 15 MB freien Speicherplatz zu reservieren, wenn Sie neue Karten auf Ihrem Gerät installieren. Dadurch gewährleisten Sie die optimale Leistung Ihres Mio auch nach der Installation der neuen Karten. Sollten Sie auf Ihrem Mio nicht mehr über ausreichend Speicherplatz verfügen, können Sie die Karten stattdessen auf einer leeren externen MicroSD-Karte installieren.

 7. Klicken Sie auf Karten installieren.
 8. Klicken Sie auf Übertrage jetzt.
 9. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Schließen.
 10. Die neuen Karten werden grün angezeigt.
 11. Klicken Sie auf Meine Extras Abonnements wiederherstellen, um die Abonnementsdaten auf Ihrem Gerät wiederherzustellen.
 12. Trennen Sie Ihr Gerät vom Computer. Sie können die neuen Karten nun auf Ihrem Gerät nutzen.

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen bezüglich der kostenlosen Kartenaufrüstungsinstallation finden Sie unter http://eu.mio.com/ oder sprache ändern.

Mio Technology

Σειρά Mio Spirit/Navman
Σειρά Mio Spirit V

Εγχειρίδιο χρήστη Ενημέρωσης χαρτών Web

Αναθεώρηση: R00(2010/07)

Πώς να ενημερώσω τους χάρτες;

Υπάρχουν τέσσερα βήματα για την ενημέρωση του χάρτη.

Προετοιμασία πριν την Ενημέρωση των χαρτών

Βεβαιωθείτε ότι έχετε προετοιμάσει τα παρακάτω πριν την ενημέρωση των χαρτών:

Βήμα 1: Εγκατάσταση και Ενημέρωση του MioMore Desktop 2

Πρέπει να εγκαταστήσετε το MioMore Desktop 2 (DVD) στον υπολογιστή σας πριν ενημερώσετε τους χάρτες.

Εγκατάσταση του MioMore Desktop 2

 1. Εισάγετε το αρχικό DVD του MioMore σας στον υπολογιστή σας.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το MioMore Desktop 2.
 3. Κλείστε το MioMore Desktop 2 .
 4. Αφαιρέστε το DVD του MioMore από τον υπολογιστή σας.

Ενημερώστε το MioMore Desktop 2

 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και συνδέστε τη με τον υπολογιστή σας μέσω του καλωδίου USB.
 2. Εκτελέστε το MioMore Desktop 2, το οποίο θα ελέγξει αυτόματα αν υπάρχει η τελευταία έκδοση.
 3. Κάντε κλικ στην παρακάτω ενημέρωση του MioMore σε μπλε χρώμα για να λάβετε την τελευταία ενημέρωση.
 4. Σημείωση: Εάν η αυτόματη ενημέρωση δεν λειτουργεί, μπορείτε να λάβετε χειροκίνητα το service pack από τη διεύθυνση http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/Leopard_Phoenix/latest.exe

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενημερώσετε το MioMore Desktop 2.
 6. Ανοίξτε το MioMore Desktop 2.

Βήμα 2: Λήψη των Δεδομένων Νέου Χάρτη

 1. Κάντε λήψη των δεδομένων του νέου χάρτη από το σύνδεσμο που σας έχει σταλεί με e-mail
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο στο φάκελο \Τα έγγραφά μου\Οι χάρτες μου στον υπολογιστή σας

Βήμα 3: Διαγραφή των παλιών χαρτών

 1. Κάντε κλικ στο Οι Χάρτες μου.
 2. Από τον πίνακα To Mio μου, επιλέξτε τους χάρτες που θέλετε να αντικαταστήσετε.
 3. Κάντε κλικ στο Διαγραφή χαρτών για να διαγράψετε τους επιλεγμένους χάρτες.
 4. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε τους επιλεγμένους χάρτες όταν ζητηθεί. Οι χάρτες διαγράφονται από τη συσκευή σας.

Βήμα 4: Ενεργοποίηση και Εγκατάσταση νέων Χαρτών.

Ενεργοποίηση νέων Χαρτών

 1. Πατήστε Χαρακτηριστικά ξεκλειδώματος.
 2. Εισάγετε το κλειδί Ενεργοποίηση που σας απεστάλη μέσω email και κάντε κλικ στο Συνέχεια.
 3. Όταν ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, κάντε κλικ στο Τέλος.

Εγκατάσταση νέων Χαρτών

 1. Κάντε κλικ στο Οι Χάρτες μου.
 2. Εάν αποθηκεύσατε τους χάρτες στην τοποθεσία που προτείνεται στο Βήμα 2, το νέο αρχείο χάρτη θα προβάλλεται εδώ. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση φακέλου του MioMore Desktop για να εντοπίσετε το φάκελο στον οποίο αποθηκεύετε το αρχείο χάρτη κάνοντας κλικ στο Αλλαγή διαδρομής.

 3. Επιλέξτε τον νέο χάρτη που θέλετε να εγκαταστήσετε και κάντε κλικ στο Άνοιγμα.
 4. Θα δείτε νέους χάρτες στην ενότητα Πηγή χάρτη. Οι χάρτες που είναι ξεκλειδωμένοι και έτοιμοι να εγκατασταθούν στο συσκευή σας είναι κίτρινοι ( ).
  Σημείωση:Για να αγοράσετε επιπρόσθετε περιοχές χαρτογράφησης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 5. Επιλέξτε τις περιοχές χάρτη που θέλετε να εγκαταστήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε να εγκαταστήσετε τους χάρτες στη συσκευή σας ή σε μία εξωτερική κάρτα MicroSD.
 6. Στη Στήλη Πηγής χάρτη, μπορείτε να δείτε πόσο χώρο καταλαμβάνουν οι επιλεγμένοι χάρτες.
  Στη Στήλη Το Mio μου, μπορείτε να προβάλλετε τον ελεύθερο χώρο της συσκευής και της κάρτας MicroSD σας. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε επαρκή χώρο για τους επιλεγμένους χάρτες.
  Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχει φυλάξει επιπλέον ελεύθερο χώρο 15 MB, εάν εγκαταστήσετε τους νέους χάρτες στη συσκευή σας. Αυτό εξασφαλίζει ότι το Mio σας συνεχίζει να λειτουργεί καλύτερα αφού εγκατασταθούν οι νέοι χάρτες. Εάν στο Mio σας ο χώρος είναι ανεπαρκής, αντ’ αυτού μπορείτε να εγκαταστήσετε τους χάρτες σε μία εξωτερική κενή κάρτα MicroSD.

 7. Κάντε κλικ στο Εγκατάσταση χαρτών.
 8. Κάντε κλικ στο Μεταφορά τώρα.
 9. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο Κλείσιμο.
 10. Οι νέοι χάρτες θα εμφανίζονται πλέον σε πράσινο.
 11. Κάντε κλικ στο Πρόσθετα >> Ανάκτηση συνδρομών για να ανακτήσετε τα δεδομένα συνδρομής στη συσκευή σας.
 12. Αποσυνδέστε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή. Είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τους νέους χάρτες στη συσκευή σας.

Συχνές ερωτήσεις

Για όλες τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση της δωρεάν αναβάθμισης χάρτη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://eu.mio.com/ ή aλλαγή γλώσσας.

Mio Technology

Serie Mio Spirit/Navman
Serie Mio Spirit V

Manual de usuario para la actualización de mapas a través de la web

Revisión: R00(2010/07)

¿Cómo puedo actualizar los mapas?

Para actualizar los mapas necesita llevar a cabo cuatro pasos.

Preparativos previos a la actualización de los mapas

Asegúrese de haber preparado los siguientes componentes antes de proceder a actualizar los mapas:

Paso 1: Instalar y actualizar MioMore Desktop 2

Debe instalar MioMore Desktop 2 en su equipo antes de actualizar los mapas.

Instalar MioMore Desktop 2

 1. Inserte el DVD original de MioMore en el equipo.
 2. Siga las instrucciones para instalar MioMore Desktop 2.
 3. Cierre MioMore Desktop 2.
 4. Extraiga el DVD de MioMore de su equipo.

Actualizar MioMore Desktop 2

 1. Encienda su dispositivo y conéctelo a su equipo a través del cable USB.
 2. Ejecute MioMore Desktop 2, que buscará automáticamente la versión más reciente.
 3. Haga clic en la actualización de MioMore que se muestra a continuación en color azul para descargar la actualización más reciente.
 4. Nota: Si la función de actualización automática no funciona, puede descargar el Service Pack manualmente a través de la dirección http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/Leopard_Phoenix/latest.exe

 5. Siga las instrucciones para actualizar MioMore Desktop 2.
 6. Abra MioMore Desktop 2.

Paso 2: Descargar los nuevos datos de mapa

 1. Descargue los nuevos datos de mapas desde el enlace proporcionado en el correo electrónico
 2. Guarde el archivo en la carpeta \Mis documentos\My Maps del equipo

Paso 3: Quitar los mapas antiguos

 1. Haga clic en Mis mapas.
 2. Desde el panel Mi Mio, seleccione los mapas que desee reemplazar.
 3. Haga clic en Eliminar mapas para eliminar los mapas seleccionados.
 4. Confirme que desea quitar los mapas seleccionados cuando se le pregunte. Los mapas se quitarán del dispositivo.

Paso 4: Activar e instalar los nuevos mapas

Activar los nuevos mapas

 1. Haga clic en Desbloquear funciones.
 2. Introduzca la Clave de activación recibida por correo electrónico y haga clic en Continuar.
 3. Una vez llevada a cabo la activación, haga clic en Finalizar.

Instalar los nuevos mapas

 1. Haga clic en Mis mapas.
 2. Si guardó los mapas en la ubicación sugerida en el Paso 2, el archivo del nuevo mapa se mostrará aquí. Puede cambiar la configuración de carpeta de MioMore Desktop para que localice la carpeta en la que guarda el archivo de mapa haciendo clic en Cambiar ruta.
 3. Seleccione el nuevo mapa que desee instalar y haga clic en Abrir.
 4. A continuación, podrá ver los nuevos mapas en la sección Origen del mapa. Aquellos mapas que se encuentren desbloqueados y listos para su instalación en el dispositivo se mostrarán en color amarillo ( ).
  Nota: LSi desea adquirir mapas de otras regiones, visite la dirección http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 5. Seleccione las regiones cuyos mapas desee instalar. Puede instalar los mapas en su dispositivo o en una tarjeta MicroSD externa.
 6. En la columna Origen del mapa se mostrará el espacio que ocupa el mapa seleccionado en la memoria.
  En la columna Mi Mio, podrá ver el espacio libre existente en su dispositivo y en su tarjeta MicroSD. Asegúrese de reservar espacio libre suficiente para los mapas seleccionados.
  Precaución: Asegúrese de reservar un espacio disponible adicional de 15 MB si instala los nuevos mapas en el dispositivo. Haciéndolo podrá estar seguro de que su dispositivo Mio continúe funcionando correctamente una vez instalados los nuevos mapas. Si el dispositivo Mio no dispone de espacio suficiente, puede instalar los mapas en una tarjeta MicroSD externa vacía en su lugar.

 7. Haga clic en Instalar mapas.
 8. Haga clic en Transferir ahora.
 9. Una vez finalizada la instalación, haga clic en Cerrar.
 10. Los nuevos mapas se mostrarán ahora en color verde.
 11. Haga clic en Mis mapas adicionales >> Recuperar suscripciones para recuperar los datos de suscripción en el dispositivo.
 12. Desconecte su dispositivo del equipo. Ahora está preparado para utilizar los nuevos mapas en su dispositivo.

Preguntas frecuentes

Puede consultar la lista de preguntas frecuentes relacionadas con la instalación de actualizaciones gratuitas de mapas a través de la dirección http://eu.mio.com/ o cambiar el idioma.

Mio Technology

Mio Spirit/Navman sarja
Mio Spirit V sarja

Verkkokarttapäivityksen käyttöopas

Revisio: R00(2010/07)

Kuinka voin päivittää kartat?

Kartan päivityksessä on neljä vaihetta.

Valmistelut ennen karttojen päivittämistä

Varmista, että seuraavat asiat ovat valmiina ennen karttojen päivittämistä:

Vaihe 1: MioMore Desktop 2in asentaminen ja päivittäminen

Sinun on asennettava MioMore Desktop 2 tietokoneelle ennen karttojen päivittämistä.

Asenna MioMore Desktop 2

 1. Asenna alkuperäinen MioMore-DVD tietokoneeseesi.
 2. Asenna MioMore Desktop 2 -ohjelmisto ohjeiden mukaisesti.
 3. Sulje MioMore Desktop 2.
 4. Poista MioMore-DVD-levy tietokoneesta.

Päivitä MioMore Desktop 2

 1. Kytke laite päälle ja liitä se tietokoneeseen USB-johdolla.
 2. Aja MioMore Desktop 2, joka hakee automaattisesti uusimman version.
 3. Napsauta alla olevaa sinistä MioMore-päivitystekstiä ladataksesi uusimman päivityksen.
 4. Huomautus: Jos automaattinen päivitys ei toimi, voit ladata huoltopäivityksen manuaalisesti osoitteesta http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/Leopard_Phoenix/latest.exe

 5. Päivitä MioMore Desktop 2 -ohjelmisto ohjeiden mukaisesti.
 6. Käynnistä MioMore Desktop 2.

Vaihe 2: Uusien karttatietojen lataaminen

 1. Lataa uudet karttatiedot sähköpostitse saamallasi linkillä.
 2. Tallenna tiedosto tietokoneen \My Documents (Omat asiakirjat) \ My Maps (Omat kartat) -kansioon

Vaihe 3: Poista vanhat kartat

 1. Napsauta Omat kartat.
 2. Valitse Oma Mio –paneelista kartat, jotka haluat uusia.
 3. Poista valitut kartat napsauttamalla Poista kartat.
 4. Vahvista kysyttäessä, että haluat poistaa valitut kartat. Kartat poistetaan laitteestasi.

Vaihe 4: Uusien karttojen aktivoiminen ja asentaminen

Uusien karttojen aktivoiminen

 1. Napsauta Ota ominaisuudet käyttöön.
 2. Kirjoita sähköpostissa annettu aktivointiavain ja napsauta Jatka.
 3. Kun aktivointi on valmis, napsauta Valmis.

Uusien karttojen asentaminen

 1. Napsauta Omat kartat.
 2. Jos tallensit kartat kohdassa 2 ehdotettuun paikkaan, uusi karttatiedosto näkyy täällä. Voit vaihtaa MioMore Desktop -ohjelmiston kansioasetuksen ja paikantaa kansion, jonne tallensit karttatiedoston, napsauttamalla Muuta polkua.

 3. Valitse uusi kartta, jonka haluat asentaa ja napsauta Avaa.
 4. Näet uudet kartat Karttalähde -osiossa. Avatut ja laitteeseen asennettavissa olevat kartat näkyvät keltaisina ( ).
  Huomautus: Voit ostaa lisää kartta-alueita osoitteesta http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 5. Valitse kartta-alueet, jotka haluat asentaa. Voit valita karttojen asentamisen laitteelle tai ulkoiselle MicroSD-kortille.
 6. Karttalähde -sarakkeesta näet kuinka paljon tilaa valitut kartat vievät.
  Oma Mio -sarakkeesta näet kuinka paljon vapaata tilaa laitteellasi ja MicroSD-kortillasi on. Varmista, että valituille kartoille on riittävästi tilaa.
  Varoitus: Varaa 15MB vapaata muistitilaa, jos asennat uudet kartat laitteesesi. Se varmistaa, että Mio toimii ihanteellisesti uusien karttojen asentamisenkin jälkeen. Jos Miossasi ei ole riittävästi tilaa, voit sen sijaan asentaa karttoja ulkoiseen tyhjään MicroSD-korttiin.

 7. Napsauta Asenna kartat.
 8. Napsauta Siirrä nyt.
 9. Kun asennus on valmis, napsauta Sulje.
 10. Uudet kartat näkyvät nyt vihreinä.
 11. Napsauta Omat ekstrat Palauta tilaukset palauttaaksesi laitteellasi olevat tilaustiedot.
 12. Irrota laite tietokoneesta. Olet valmis käyttämään laitteesi uusia karttoja.

Usein kysyttyä

Voit katsoa kaikki usein kysytyt kysymykset ilmaisten karttapäivitysten asentamisesta osoitteesta http://eu.mio.com/ tai muuta kieli.

Mio Technology

Gamme Mio Spirit/Navman
Gamme Mio Spirit V

Manuel d’utilisation Mise à jour des cartes par Internet

Révision : R00(2010/07)

Comment mettre à jour les cartes ?

La mise à jour des cartes comporte quatre étapes essentielles :

Préparation avant la mise à jour des cartes

Vérifiez que vous disposez bien des éléments suivants avant de procéder à la mise à jour des cartes :

Etape 1 : Installation et mise à jour de l’interface MioMore Desktop 2

L’interface MioMore Desktop 2 doit être installée sur votre ordinateur avant de procéder à la mise à jour des cartes.

Installation de l’interface MioMore Desktop 2

 1. Insérez le DVD MioMore d’origine dans votre ordinateur.
 2. Suivez les instructions qui s’affichent pour installer l’interface MioMore Desktop 2.
 3. Fermez l’interface MioMore Desktop 2.
 4. Retirez le DVD MioMore de votre ordinateur.

Mise à jour de l’interface MioMore Desktop 2

 1. Allumez votre appareil et reliez-le à votre ordinateur à l’aide du câble USB.
 2. Exécutez MioMore Desktop 2, qui cherchera automatiquement la dernière version.
 3. Cliquez sur la mise à jour MioMore en bleu ci-dessous pour télécharger la dernière mise à jour.
 4. Remarque: Si la mise à jour automatique ne fonctionne pas, vous pouvez télécharger manuellement le service pack à partir de http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/Leopard_Phoenix/latest.exe

 5. Suivez les instructions qui s’affichent pour mettre à jour l’interface MioMore Desktop 2.
 6. Lancez l’interface MioMore Desktop 2.

Etape 2 : Téléchargement des nouvelles cartes

 1. Télécharger les nouvelles données cartographiques à partir du lien fourni dans votre e-mail
 2. Enregistrer le fichier dans le dossier \ Mes documents \ Mes cartes sur votre ordinateur

Etape 3 : Suppression des anciennes cartes

 1. Cliquez sur Mes cartes.
 2. Dans le panneau Mon Mio, sélectionnez les cartes que vous souhaitez remplacer.
 3. Cliquez sur Supprimer cartes pour supprimer les cartes sélectionnées.
 4. Confirmez que vous voulez bien supprimer les cartes sélectionnées lorsque vous y êtes invités. Les anciennes cartes seront ainsi supprimées de votre appareil.

Etape 4 : Activation et installation des nouvelles cartes

Activation des nouvelles cartes

 1. Cliquez sur Déverrouiller fonctions.
 2. Entrez la clé d’activation qui vous a été envoyée par courriel, et cliquez sur Continuer.
 3. Une fois l’activation terminée, cliquez sur Terminer.

Installation des nouvelles cartes

 1. Cliquez sur Mes cartes.
 2. Si vous avez enregistré les cartes sur l’emplacement suggéré à l’étape 2, le nouveau fichier carte sera visible ici. Vous pouvez modifier le paramètre de dossier de MioMore Desktop pour rechercher le dossier dans lequel vous enregistrez les fichiers cartographiques en cliquant sur Changer de chemin.

 3. Sélectionnez la nouvelle carte que vous voulez installer et cliquez sur Ouvrir.
 4. Les nouvelles cartes s’affichent dans la section Origine des cartes. Les cartes déverrouillées et prêtes à être installées sur votre appareil s’affichent en jaune ( ).
  Remarque : Pour acheter des cartes de régions supplémentaires, veuillez visiter le site http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 5. Sélectionnez les régions correspondant aux cartes que vous souhaitez installer. Vous pouvez choisir d’installer les cartes sur votre appareil ou sur une carte MicroSD externe.
 6. Dans la colonne Origine des cartes, vous pouvez consulter l’espace disponible nécessaire pour l’installation des cartes sélectionnées.
  Dans la colonne Mon Mio, vous pouvez consulter l’espace effectivement disponible sur votre appareil ou carte MicroSD. Assurez-vous de disposer de suffisamment d’espace disponible pour l’installation des cartes sélectionnées.
  Avertissement : Veillez bien à réserver 15 Mo d’espace libre supplémentaire si vous installez les nouvelles cartes sur votre appareil. Ceci afin de garantir le fonctionnement optimal de votre Mio une fois les nouvelles cartes installées. Si vous n’avez pas assez d’espace disponible sur votre Mio, vous pouvez installer à la place les cartes sur une carte MicroSD vierge externe.

 7. Cliquez sur Installer cartes.
 8. Cliquez sur Transférer maintenant.
 9. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Fermer.
 10. Les nouvelles cartes sont maintenant affichées en vert.
 11. Cliquez sur Mes suppléments >> Récupérer les abonnements pour récupérer les données concernant les abonnements sur votre appareil.
 12. Débranchez votre appareil de l’ordinateur. Les nouvelles cartes installées sur votre appareil sont prêtes à être utilisées.

Foire Aux Questions

Pour consulter les questions les plus fréquemment posées concernant l’installation de la mise à jour des cartes gratuite, veuillez visiter le site http://eu.mio.com/ ou changement de langue.

Mio Technology

Serie Mio Spirit/Navman
Serie Mio Spirit V

Manuale utente aggiornamento mappe a web

Revisione: R00(2010/07)

Come si esegue l’aggiornamento delle mappe?

Le mappe si aggiornano in quattro fasi.

Preparazione prima dell’aggiornamento delle mappe

Controllare che gli elementi riportati sotto siano pronti prima di aggiornare le mappe:

Fase 1: Installazione e aggiornamento di MioMore Desktop 2

Prima di poter aggiornare le mappe, è necessario installare MioMore Desktop 2 sul computer.

Installare MioMore Desktop 2

 1. Inserire il DVD MioMore originale nel computer.
 2. Seguire le istruzioni per installare il MioMore Desktop 2.
 3. Chiudere MioMore Desktop 2.
 4. Togliere il DVD dal computer.

Aggiornare MioMore Desktop 2

 1. Accendere il dispositivo Mio e collegarlo al computer utilizzando il cavo USB.
 2. Eseguire MioMore Desktop 2, che controllerà e cercherà automaticamente la versione più recente.
 3. Fare clic sull’aggiornamento MioMore, mostrato in blu di seguito, per scaricare l’aggiornamento più recente.
 4. Nota: Se l’aggiornamento automatico non funziona, il Service Pack può essere scaricato manualmente da: http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/Leopard_Phoenix/latest.exe

 5. Seguire le istruzioni per aggiornare il MioMore Desktop 2.
 6. Aprire MioMore Desktop 2.

Fase 2: Scaricare i dati delle nuove mappe

 1. Scaricare i nuovi dati mappa dal link fornito nell'e-mail
 2. Salvare il file sulla cartella \My Documents\My Maps del computer

Fase 3: Rimuovere le mappe meno recenti

 1. Fare clic su Le mie mappe e su Visualizza Mappe Installate.
 2. Nel pannello Il Mio Mio, selezionare le mappe che si vogliono aggiornare.
 3. Fare clic su Rimuovi mappe per rimuovere le mappe selezionate.
 4. Quando richiesto, confermare che si vogliono rimuovere le mappe selezionate. Le mappe sono rimosse dal dispositivo.

Fase 4: Attivazione e installazione delle nuove mappe

Attivazione delle nuove mappe

 1. Fare clic su Sbloccare funzioni.
 2. Inserire il codice d’attivazione, che è stato inviato per posta elettronica, e fare clic su Continua.
 3. Quando l’attivazione è stata completata fare clic su Fine.

Installazione delle nuove mappe

 1. Fare clic su Le mie mappe.
 2. Se le mappe sono state salvate nella posizione suggerita al punto 2, il nuovo file mappa sarà visualizzato qui. Facendo clic su Cambia percorso, si può modificare l’impostazione della cartella di MioMore Desktop per trovare la cartella dove sono salvati file delle mappe.

 3. Selezionare la nuova mappa che si vuole installare e fare clic su Apri.
 4. Nella sezione Origine mappa vengono visualizzate le nuove mappe. Le mappe sbloccate e pronte per essere installate sul Mio sono indicate in giallo ( ).
  Nota: Per acquistare le mappe di altre regioni visitare http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 5. Selezionare le regioni per le quali si vuole installare le mappe. Si può scegliere se installare le mappe sul proprio dispositivo o su una scheda MicroSD esterna.
 6. Nella colonna Origine mappa è possibile visualizzare quanto spazio occuperanno le mappe selezionate.
  Nella colonna Il mio Mio è possibile visualizzare lo spazio libero disponibile sul proprio dispositivo e sulla scheda MicroSD. Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente per le mappe selezionate.
  Attenzione: Assicurarsi di riservare altri 15 MB di spazio libero per installare nuove mappe sul dispositivo. In questo modo si garantisce che le prestazioni del Mio siano sempre ottimali, anche dopo l’installazione delle nuove mappe. Se su Mio lo spazio non è sufficiente, le mappe possono essere istallate su una scheda MicroSD esterna vuota.

 7. Fare clic su Installa mappe.
 8. Fare clic su Trasferisci adesso.
 9. Dopo avere completata l’installazione, fare clic su Chiudi.
 10. Le nuove mappe sono mostrate in verde.
 11. Fare clic su I miei extra >> Recupera abbonamenti per ripristinare sul dispositivo i dati abbonamento.
 12. Scollegare il dispositivo dal computer. Si è pronti per usare le nuove mappe presenti sul dispositivo.

Domande frequenti

Per tutte le domande frequenti relative all’installazione dell’aggiornamento gratuito delle mappe, visitare http://eu.mio.com/ o cambiare lingua.

Mio Technology

Mio Spirit/Navman-serie
Mio Spirit V-serie

Handleiding update van webkaart

Revisie: R00(2010/07)

Hoe kan ik de kaarten bijwerken?

De kaart wordt in vier stappen bijgewerkt.

Voorbereiding voordat u de kaarten bijwerkt

Zorg dat de volgende punten zijn voorbereid voordat u de kaarten bijwerkt:

Stap 1: MioMore Desktop 2 installeren en bijwerken

U moet MioMore Desktop 2 installeren op uw computer voordat u de kaarten bijwerkt.

MioMore Desktop 2 installeren

 1. Leg de oorspronkelijke MioMore-dvd in de computer.
 2. Volg de instructies om MioMore Desktop 2 te installeren.
 3. Sluit MioMore Desktop 2.
 4. Neem de MioMore-dvd uit uw computer.

MioMore Desktop 2 bijwerken

 1. Schakel uw apparaat in en sluit het aan op uw computer via de usb-kabel.
 2. Start MioMore Desktop 2.er wordt automatisch gezocht naar de laatste versie.
 3. Klik op de hieronder in het blauw weergegeven MioMore-update om de nieuwste update te downloaden.
 4. Opmerking: als de automatische update niet werkt, kunt u het servicepack handmatig downloaden van http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/Leopard_Phoenix/latest.exe

 5. Volg de instructies om MioMore Desktop 2 bij te werken.
 6. Open MioMore Desktop 2.

Stap 2: De nieuwe kaartgegevens downloaden

 1. Download de nieuwe kaart via de koppeling in uw e-mail.
 2. Sla het bestand op in de map \Mijn documenten\Mijn kaarten op uw computer

Stap 3: De oude kaarten verwijderen

 1. Klik op Mijn Kaarten.
 2. Selecteer in het paneel Mijn Mio de kaarten die u wilt vervangen.
 3. Klik op Kaarten verwijderen om de geselecteerde kaarten te verwijderen.
 4. Bevestig, als dat gevraagd wordt, dat u de geselecteerde kaarten wilt verwijderen. De kaarten worden van het apparaat verwijderd.

Stap 4: De nieuwe kaarten activeren en installeren

Nieuwe kaarten activeren

 1. Klik op Deblokkeer-functies.
 2. Voer de activeringscode in die u via e-mail hebt ontvangen en klik op Doorgaan.
 3. Klik op Beëindigen wanneer de activering voltooid is.

Nieuwe kaarten installeren

 1. Klik op Mijn Kaarten.
 2. Als u de kaarten hebt opgeslagen op de locatie die in Stap 2 is voorgesteld, wordt het nieuwe kaartbestand hier weergegeven. U kunt de mapinstelling van MioMore Desktop wijzigen om de map te zoeken waarin het kaartbestand moet worden opgeslagen. Klik hiervoor op Wijzigen Pad.

 3. Selecteer de nieuwe kaart die u wilt installeren en klik op Openen.
 4. U ziet de nieuwe kaarten in de sectie Kaartbron. De kaarten die ontgrendeld zijn en gereed zijn om te worden geïnstalleerd op uw apparaat zijn geel ( ).
  Opmerking: Ga naar http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81 voor het aanschaffen van extra kaartregio's.

 5. Selecteer de kaartregio's die u wilt installeren. U kunt kiezen om de kaarten op uw apparaat of op een externe MicroSD-kaart te installeren.
 6. In de kolom Kaartbron kunt u zien hoeveel ruimte de geselecteerde kaarten innemen.
  In de kolom Mijn Mio kunt u de vrije ruimte op uw apparaat en uw MicroSD-kaart weergeven. Controleer of u voldoende ruimte hebt voor de geselecteerde kaarten.
  Let op: Er moet 15MB ruimte vrij zijn als u de nieuwe kaarten op uw apparaat installeert. Hierdoor kan uw Mio optimaal blijven presteren nadat de nieuwe kaarten zijn geïnstalleerd. Als er onvoldoende ruimte is op uw Mio, kunt u de kaarten in plaats daarvan installeren op een externe lege MicroSD-kaart.

 7. Klik op Kaarten installeren.
 8. Klik op Nu overbrengen.
 9. Klik op Sluiten wanneer de installatie is voltooid.
 10. De nieuwe kaarten worden nu groen weergegeven.
 11. Klik op Mijn Extra’s >> Herstel abonnementen om de abonneegegevens op uw apparaat te herstellen.
 12. Koppel het apparaat los van de computer. U bent gereed om de nieuwe kaarten te gebruiken op uw apparaat.

Veelgestelde vragen

Ga naar http://eu.mio.com/ voor alle veelgestelde vragen met betrekking tot de installatie van de gratis kaartupgrade. of taal te veranderen.

Mio Technology

Mio Spirit/Navman-serier
Mio Spirit V-serier

Bruksanvisning for web-kartoppdatering

Revisjon: R00(2010/07)

Hvordan oppdaterer jeg kartene?

Det er fire trinn i kartoppdateringen.

Forberedelse før kartoppdateringen

Sjekk at du har følgende klart før kartoppdateringen:

Trinn 1: Installering og oppdatering av MioMore Desktop 2

Du må installere MioMore Desktop 2 på din PC før du oppdaterer kartene.

Installering av MioMore Desktop 2

 1. Sett inn din originale MioMore DVD i datamaskinen.
 2. Følg anvisningene for å installere MioMore Desktop 2.
 3. Lukk MioMore Desktop 2.
 4. Ta MioMore Desktop 2 DVD-en ut av PC-en.

Oppdatering av MioMore Desktop 2

 1. Slå på enheten og koble den til PC-en med USB-kabelen.
 2. Kjør MioMore Desktop 2, som automatisk vil sjekke etter siste versjon.
 3. Klikk på MioMore-oppdateringen under i blått for å laste ned den siste oppdateringen.
 4. Merknad: Hvis den automatisk nedlastingen ikke virker, kan du manuelt laste ned servicepakken fra http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/Leopard_Phoenix/latest.exe

 5. Følg anvisningene for å installere MioMore Desktop 2.
 6. Åpne MioMore Desktop 2.

Trinn 2: Nedlasting av nye kartdata

 1. Last ned den nye kartdataen fra link gitt i e-posten din
 2. Lagre filen til mappen \Mine dokumenter\Mine kart på datamaskinen din

Trinn 3: Fjern de gamle kartene

 1. Trykk på Mine kart
 2. Fra Min Mio-panelet, velg kartene som du vil erstatte.
 3. Klikk på Fjern kart for å fjerne de valgte kartene.
 4. Bekreft at du vil fjerne de valgte kartene når du blir spurt om dette. Kartene er nå fjernet fra enheten.

Trinn 4: Aktivering og installering av de nye kartene

Aktivering av nye kart

 1. Klikk på Opplåsningsfunksjoner.
 2. Skriv inn Aktiveringsnøkkelen som ble sendt til deg med e-post, og klikk på Fortsett.
 3. Når aktiveringen er fullført, klikk på Fullfør.

Installering av nye kart

 1. Trykk på Mine kart.
 2. Hvis du lagret kartene på det foreslåtte stedet i Trinn 2, vises den nye kartfilen her. Du kan endre mappeinnstillingen til MioMore Desktop for å finne mappen der du lagrer kartfilen ved å klikke på Endre bane.

 3. Velg det nye kartet som du vil installere og klikk på Åpne.
 4. Du finner de nye kartene i Kartkilde-seksjonen. Kartene som er låst opp og klar til å bli installert på enheten er gule ( ).
  Merknad: For å kjøpe flere kartregioner kan du gå til http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 5. Velg kartregionene som du ønsker å installere kartene til. Du kan velge å installere kartene på enheten eller på et eksternt MicroSD-kort.
 6. I Kartkilde-kolonnen kan du se hvor mye plass de valgte kartene tar opp.
  I Min Mio-kollonnen kan du se hvor mye ledig plass som finnes på enheten og på MicroSD-kortet. Kontroller at du har nok plass for de valgte kartene.
  Forsiktig: La det være 15 MB ledig plass hvis du installerer de nye kartene på enheten. På denne måten sørger du for at din Mio kan fungere optimalt etter at de nye kartene er installert. Hvis du ikke har nok plass på Mio, kan du installere kartene til et eksternt MicroSD-kort i stedet.

 7. Klikk på Installer kart.
 8. Klikk på Overfør nå.
 9. Når installeringen er ferdig kan du klikke på Lukk.
 10. De nye kartene vises nå som grønne.
 11. Klikk på Mitt ekstrautstyr >> Gjenopprett abonnementene for å gjenopprette abonnementsdataen på enheten.
 12. Koble enheten fra PC-en. Du er klar til å bruke kartene på enheten.

Ofte stilte spørsmål

For alle Ofte stilte spørsmål angående installering av gratis kartoppgradering kan du gå til http://eu.mio.com/ eller språkendring.

Mio Technology

Série Mio Spirit/Navman
Série Mio Spirit V

Manual do Utilizador Actualização de Mapas pela Internet

Revisão: R00(2010/07)

Como é que actualizo os Mapas?

A actualização dos mapas requer quatro passos.

Preparação antes de Actualizar os Mapas

Certifique-se de que possui os seguintes requerimentos preparados antes de actualizar os mapas:

Passo 1: Instalação e Actualização do MioMore Desktop 2

É necessário instalar o MioMore Desktop 2 no seu computador antes de proceder à actualização dos mapas.

Instalação do MioMore Desktop 2

 1. Introduza o seu DVD MioMore original no computador.
 2. Siga as instruções para instalar o MioMore Desktop 2.
 3. Feche o MioMore Desktop 2.
 4. Retire o DVD do MioMore Desktop 2 do seu Computador.

Actualização do MioMore Desktop 2

 1. Ligue o seu dispositivo e conecte-o ao computador através do cabo USB.
 2. Execute o MioMore Desktop 2 que irá verificar automaticamente a versão mais recente.
 3. Clique na actualização MioMore apresentada em azul na imagem seguinte para transferir a actualização mais recente.
 4. Nota: Se a actualização automática não funcionar, poderá transferor manualmente o service pack a partir de http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/Leopard_Phoenix/latest.exe

 5. Siga as instruções para actualizar o MioMore Desktop 2.
 6. Inicie o MioMore Desktop 2.

Passo 2: Transferir os Dados do Novo Mapa

 1. Transfira os dados do novo mapa a partir da ligação fornecida na mensagem electrónica.
 2. Guarde o ficheiro na pasta \My Documents\My Maps (Os meus documentos\Os meus mapas) no seu computador

Passo 3: Remover os mapas antigos

 1. Clique em Meus Mapas.
 2. A partir do painel Meu Mio, seleccione os mapas que pretende substituir.
 3. Clique em Remover Mapas para remover os mapas seleccionados.
 4. Confirme que pretende remover os mapas seleccionados quando tal lhe for solicitado. Os mapas são removidos do seu dispositivo.

Passo 4: Activação e Instalação dos Novos Mapas

Activação dos Novos Mapas

 1. Clique em Desbloquear Funcionalidades.
 2. Introduza a chave de Activação que lhe foi enviada por e-mail e clique em Continuar.
 3. Quando a activação estiver concluída, clique em Terminar.

Instalação dos Novos Mapas

 1. Clique Meus Mapas.
 2. Se guardou os mapas na localização sugerida no Passo 2, o ficheiro do novo mapa será exibido aqui. Pode alterar as definições da pasta no MioMore Desktop para localizar a pasta onde o ficheiro do mapa será guardado clicando em Alterar caminho.

 3. Seleccione o novo mapa que deseja instalar e clique em Abrir.
 4. Poderá agora ver novos mapas na secção Fonte dos Mapas. Os mapas que estão desbloqueados e prontos a serem instalados no seu dispositivo estão a amarelo ( ).
  Nota: Para adquirir mapas de regiões adicionais visite a página http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 5. Seleccione as regiões que pretende para instalar os mapas. Pode instalar os mapas no seu dispositivo ou num cartão MicroSD externo.
 6. Na Coluna Fonte dos Mapas, pode visualizar a quantidade de espaço que o mapa seleccionado ocupa.
  Na Coluna Meu Mio, pode visualizar a quantidade de espaço livre disponível no seu dispositivo ou no cartão MicroSD. Certifique-se de que possui espaço suficiente para os mapas seleccionados.
  Atenção: Certifique-se de que reserva um espaço livre adicional de 15 MB se instalar os novos mapas no seu dispositivo. Desta forma garante que o seu Mio continua a ter um desempenho adequado após a instalação dos novos mapas. Se não tiver espaço suficiente no seu Mio, poderá instalar os mapas num cartão MicroSD externo vazio.

 7. Clique em Instalar Mapas.
 8. Clique em Transferir agora.
 9. Quando a instalação estiver completa, clique em Fechar.
 10. Os novos mapas serão exibidoa a verde.
 11. Clique em Meus Extras Recuperar Subscrições para recuperar os dados de subscrição no seu dispositivo.
 12. Desconecte o seu dispositivo do computador. Está agora preparado para utilizar os novos mapas no seu dispositivo.

Perguntas Frequentes

Para as questões mais frequentes relativas à instalação de actualizações de mapas gratuitas aceda à página http://eu.mio.com/ ou mudar o idioma.

Mio Technology

Mio Spirit/Navman-serien
Mio Spirit V-serien

Bruksanvisning webbuppdatering av karta

Revidering: R00(2010/07)

Hur uppdaterar jag kartorna?

Det är fyra steg för kartuppdateringen.

Förberedelse innan kartorna uppdateras

Se till att du har följande poster förberedda innan kartorna uppdateras:

Steg 1: Installation och Uppdatering av MioMore Desktop 2

Du måste installera MioMore Desktop 2 på datorn innan du uppdaterar kartorna.

Installera MioMore Desktop 2

 1. Mata in din original MioMore DVD-skivan i datorn.
 2. Följ instruktionerna för att installera MioMore Desktop 2.
 3. Stäng MioMore Desktop 2.
 4. Ta bort MioMore DVD-skivan från datorn.

Uppdatera MioMore Desktop 2

 1. Slå på din enhet och anslut den till din dator via USB-kabeln.
 2. Kör MioMore Desktop 2, vilken automatiskt kommer att leta efter den senaste versionen.
 3. Klicka på MioMore uppdatering nedan i blått för att ladda ned den senaste uppdateringen.
 4. Notera: Om den automatiska uppdateringen inte fungerar kan du manuellt ladda ned servicepaketet från http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/Leopard_Phoenix/latest.exe

 5. Följ instruktionerna för att uppdatera MioMore Desktop 2.
 6. Öppna MioMore Desktop 2.

Steg 2 – Ladda ned Ny kartdata

 1. Ladda ner nya kartdata från länken som gavs i din e-mail
 2. Spara filen till \Mina dokument\Mina kartor på din dator

Steg 3: Ta bort de gamla kartorna

 1. Klicka på Mina kartor.
 2. Från Min Mio panelen väljer du de kartor du vill ersätta.
 3. Klicka på Ta bort kartor för att ta bort de valda kartorna.
 4. Bekräfta att du vill ta bort de valda kartorna vid uppmaning. Kartorna tas bort från din enhet.

Steg 4: Aktivera och installera de nya kartorna

Aktivering av Nya Kartor

 1. Klicka på Upplåsningsfunktioner.
 2. Ange aktiveringsnyckeln som skickats till dig via e-post och klicka på Fortsätt.
 3. När aktiveringen är klar klicka på Avsluta.

Installera Nya Kartor

 1. Klicka på Mina kartor.
 2. Om du sparade kartorna på den plats som föreslogs i Steg 2 kommer den nya kartan att visas här. Du kan ändra mappinställningar i MioMore Desktop för att hitta mappen där du sparar kartfilen genom att klicka på Byt sökväg.

 3. Välj den nya karta som du vill installera och klicka på Öppna.
 4. Du kommer att se nya kartor i sektionen Kartkälla. Kartorna som är upplåsta och redo att installeras på din enhet är gula ( ).
  Notera: För köp av ytterligare kartregioner besök http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 5. Välj de kartregioner som du vill installera. Du kan välja att installera kartorna på din enhet eller på ett externt Mikro-SD-kort.
 6. I kolumnen Kartkälla kan du se hur mycket plats de valda kartorna tar upp.
  I kolumnen Min Mio kan du se det lediga utrymmet på din enhet och på ditt Mikro-SD-kort. Se till att reservera tillräckligt med utrymme för de valda kartorna.
  Varning: Se till att reservera ytterligare 15 MB ledigt utrymme om du installerar de nya kartorna på din enhet. Genom att göra så garanteras att din Mio fungerar optimalt efter att de nya kartorna installerats. Om du inte har tillräckligt med minne på din Mio kan du istället installera kartorna på ett externt tomt Mikro-SD-kort.

 7. Klicka på Installera kartor.
 8. Klicka på Överför nu.
 9. När installationen är klar klicka på Stäng.
 10. De nya kartorna kommer nu att visas som gröna.
 11. Klicka på Mina tillägg >> Återhämta abonnemang för att återfå prenumerationsdata på din enhet.
 12. Koppla ifrån din enhet från datorn. Du kan nu använda de nya kartorna på din enhet.

Återkommande frågor

För alla återkommande frågor om gratis installation av kartuppgradering besök http://eu.mio.com/ eller ändra språk.