Web Map Update User Manual

Mio Technology

Moov Series

Web Map Update User Manual

How Do I Update my Maps?

There are four steps for your map update.

Preparation before Updating your New Maps

Ensure you have the following items prepared before updating your maps:

Step 1: Installing and Updating MioMore Desktop

You must install MioMore Desktop to your computer before updating the maps.

Install MioMore Desktop

 1. Insert your original MioMore DVD into your computer.
 2. Follow the instructions and install MioMore Desktop.
 3. Close MioMore Desktop.
 4. Remove the MioMore DVD from your computer.

Update MioMore Desktop

 1. Turn on your Mio and connect it to your computer via the USB cable.
 2. Download the service pack from http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/MME/latest.exe
 3. Follow the instructions to update MioMore Desktop.
 4. Open MioMore Desktop.
 5. Note: To check that your MioMore Desktop software has updated correctly, go to Help >> About and you will see version number v5.90.0017.7 or higher.

Step 2: Downloading the New Map Data

 1. Download the new map data from link provided in your e-mail
 2. Save the file to the \My Documents\My Maps folder on your computer

Step 3: Remove your Old Maps

 1. Click My Maps.
 2. From the My Mio panel, select the maps you wish to replace.
 3. Click Remove Maps to remove the selected maps.
 4. Confirm that you want to remove the selected maps when prompted. The maps are removed from your Mio.

Step 4: Activating and Installing your New Maps

Activating New Maps

 1. Turn on your Mio and connect it to your computer via your USB cable.
 2. Click Activation.
 3. Enter the Activation key sent to you by email, and click Continue.
 4. When the activation is complete, click Finish.

Installing New Maps

 1. Click My Maps.
 2. You will see new maps in Map Source section. The maps that are unlocked and ready to be installed to your Mio are yellow.

  Note: The maps displayed yellow for you to install should be the same as the coverage that was previously on your Mio device. To purchase additional mapping regions visit http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 3. Select the map regions you want to install. You can select to install the maps to your Mio or to an external SD card.
 4. In Map Source Column, you can view how much space the selected maps take up.
  In My Mio Column, you can view the free space on your Mio and your SD card. Ensure that you have sufficient space for the selected maps.
  Caution: Be sure to reserve additional 15 MB free space if you install the new maps to your Mio. Doing so ensures your Mio continues to perform optimally after the new maps are installed. If you have insufficient space on your Mio, you can install the maps to an external blank SD card instead.

 5. Click Install Maps.
 6. Click Transfer now.
 7. When the installation is completed, click Close.
 8. The new maps will now show as green.
 9. Disconnect your Mio from the computer. You are ready to use the new maps on your Mio.

Frequently Asked Questions

For all frequently asked questions relating to the free map upgrade installation, please visit http://eu.mio.com/ or change language.

Mio Technology

Moov Serie

Brugervejledning til opdatering af kort

Revision: R00(2010/07)

Hvordan opdaterer jeg kortene?

Kortene opdateres i fire trin.

Forberedelse inden opdatering af kortene

Inden opdatering af kortene skal du have følgende ting parat:

Trin 1: Installation og opdatering af MioMore Desktop

Inden opdatering af kortene skal du installere MioMore Desktop på din computer.

Installer MioMore Desktop

 1. Anbring den oprindelige MioMore dvd i computeren.
 2. Følg instruktionerne til installation af MioMore Desktop.
 3. Luk MioMore Desktop.
 4. Fjern MioMore dvd'en fra computeren.

Updater MioMore Desktop

 1. Tænd for enheden og forbind den til din computer med USB kablet.
 2. Download servicepakken fra http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/MME/latest.exe
 3. Følg instruktionerne til opdatering af MioMore Desktop.
 4. Åbn MioMore Desktop.
 5. Bemærk: For at tjekke, at dit MioMore Desktop software er korrekt opdateret, skal du gå til Hjælp >> Om, hvorefter du vil se versionsnummeret v5.90.0017.7.

Trin 2: Downloading af Nye kortdata

 1. Download de nye kortdata fra linket i e-mailen
 2. Gem filen i mappen \Mine Dokumenter\Mine Kort på computeren

Trin 3: Fjern de gamle kort

 1. Klik på Mine kort.
 2. På Min Mio skærmen, vælg kortene, som du ønsker at udskifte.
 3. Klik på Fjern Kort for at fjerne de valgte kort.
 4. Bekræft, at du vil fjerne de valgte kort, når du spørges. Kortene fjernes fra enheden.

Trin 4: Aktivering og installation af de nye kort

Aktivering af nye kort

 1. Tænd for enheden og forbind den til din computer med USB kablet.
 2. Klik på Aktivering.
 3. Indtast aktiveringskoden sendt til dig per e-mail og klik på Fortsæt.
 4. Når installationen er fuldført, klik på Afslut.

Installation af nye kort

 1. Klik på Mine kort.
 2. Du vil se nye kort i Kortkilde sektionen. Kortene, der er oplåste og klare til at blive installeret på din Mio, er gule ( ).
  Bemærk: De gule kort, der skal installeres, dækker det samme, som tidligere var på din Mio enhed. For at købe yderligere kortregioner, gå til http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 3. Vælg kortområderne, som du ønsker at installere. Du kan vælge at installere kortene på din enhed eller på et eksternt SD kort.
 4. I Kortkilde kolonnen kan du se, hvor megen plads de valgte kort optager.
  I Min Mio kolonnen kan du se, hvor megen ledig plads der er på din enhed og på SD kortet. Sørg for at reservere plads nok til de valgte kort.
  Pas på: Sørg for at reservere yderligere 15MB ledig plads, hvis du installerer de nye kort på din enhed. På denne måde sikrer du, at din Mio fortsætter med at arbejde optimalt, efter at de nye kort er installeret. Hvis der ikke er plads nok på Mio, kan kortene i stedet installeres på et eksternt, blankt SD kort.

 5. Klik på Installer kort.
 6. Klik på Overfør nu.
 7. Når installationen er fuldført, klik på Luk.
 8. De nye kort ses nu som grønne.
 9. Kobl Mio enheden fra computeren. Du er klar til at bruge de nye kort på enheden.

Hyppigt stillede spørgsmål

For alle hyppigt stillede spørgsmål vedrørende installation af den gratis opdatering, gå venligst til http://eu.mio.com/ eller skift sprog.

Mio Technology

Moov-Serie

Bedienungsanleitung zur Web-Kartenaktualisierung

Änderung: R00(2010/07)

Wie aktualisiere ich die Karten?

Die Karten lassen sich anhand von vier Schritten aktualisieren.

Vor dem Aktualisieren der Karten

Achten Sie vor dem Aktualisieren der Karten darauf, dass folgende Voraussetzungen gegeben sind:

Schritt 1: Installieren und Aktualisieren von MioMore Desktop

Sie müssen vor dem Aktualisieren der Karten MioMore Desktop auf Ihrem Computer installieren.

Installierung von MioMore Desktop

 1. Legen Sie Ihre Original-MioMore-DVD in Ihrem Computer ein.
 2. Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation von MioMore Desktop.
 3. Schließen Sie MioMore Desktop.
 4. Entfernen Sie die MioMore-DVD aus Ihrem Computer.

Aktualisieren von MioMore Desktop

 1. Schalten Sie das Gerät ein, schließen Sie es über das USB-Kabel am Computer an.
 2. Laden Sie das Servicepaket unter folgender Adresse herunter: http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/MME/latest.exe
 3. Befolgen Sie die Anweisungen zur Aktualisierung von MioMore Desktop.
 4. Öffnen Sie MioMore Desktop.
 5. Hinweis: Prüfen Sie, ob Ihre MioMore Desktop-Software korrekt aktualisiert wurde, indem Sie Hilfe >> Technische Infos auswählen; Sie sollten nun die Versionsnummer v5.90.0017.7 oder höher sehen.

Schritt 2: Herunterladen der neuen Kartendaten

 1. Laden Sie das neue Kartenmaterial mithilfe des Links in Ihrer E-Mail herunter.
 2. Speichern Sie die Datei unter \Eigene Dateien\My Maps auf Ihrem Computer.

Schritt 3: Entfernen der alten Karten

 1. Klicken Sie auf Meine Karten.
 2. Wählen Sie im Fenster Mein Mio die Karten aus, die Sie ersetzen möchten.
 3. Klicken Sie zum Entfernen der ausgewählten Karten auf Karten entfernen.
 4. Bestätigen Sie das Entfernen der ausgewählten Karten, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Die Karten werden dann von Ihrem Gerät entfernt.

Schritt 4: Aktivieren und Installieren der neuen Karten

Aktivieren neuer Karten

 1. Schalten Sie das Gerät ein, schließen Sie es über das USB-Kabel am Computer an.
 2. Klicken Sie auf Aktivierung.
 3. Geben Sie den Aktivierungsschlüssel ein, der Ihnen per eMail zugesendet wurde; klicken Sie dann auf Fortfahren.
 4. Klicken Sie nach Abschluss der Aktivierung auf Beenden.

Installieren neuer Karten

 1. Klicken Sie auf Meine Karten.
 2. Sie entdecken im Kartenquelle-Bereich nun neue Karten. Die freigegebenen Karten, die auf Ihrem Gerät installiert werden können, werden gelb ( ) angezeigt.
  Hinweis: Die gelb angezeigten Karten entsprechen den Karten, die zuvor auf Ihrem Mio-Gerät installiert waren. Weitere Kartenregionen können Sie unter http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81 erwerben.

 3. Wählen Sie die Kartenregionen, die Sie installieren möchten. Sie können die Karten auf Ihrem Gerät oder einer externen SD-Karte installieren.
 4. In der Kartenquelle-Spalte sehen Sie, wie viel Platz die ausgewählten Karten in Anspruch nehmen. In der Mein Mio-Spalte sehen Sie, wie viel Speicherplatz auf Ihrem Gerät und Ihrer SD-Karte verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass genügend Speicherplatz zur Installation der ausgewählten Karten vorhanden ist.
  Vorsicht: Achten Sie darauf, zusätzlich 15 MB freien Speicherplatz zu reservieren, wenn Sie neue Karten auf Ihrem Gerät installieren. Dadurch gewährleisten Sie die optimale Leistung Ihres Mio auch nach der Installation der neuen Karten. Sollten Sie auf Ihrem Mio nicht mehr über ausreichend Speicherplatz verfügen, können Sie die Karten stattdessen auf einer leeren externen SD-Karte installieren.

 5. Klicken Sie auf Karten installieren.
 6. Klicken Sie auf Übertrage jetzt.
 7. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Schließen.
 8. Die neuen Karten werden grün angezeigt.
 9. Trennen Sie Ihr Gerät vom Computer. Sie können die neuen Karten nun auf Ihrem Gerät nutzen.

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen bezüglich der kostenlosen Kartenaufrüstungsinstallation finden Sie unter http://eu.mio.com/ oder sprache ändern.

Mio Technology

Σειρά Moov

Εγχειρίδιο χρήσης πρόσθετων χαρτών

Αναθεώρηση: R00(11/2010)

Πώς να εγκαταστήσω πρόσθετους χάρτες;

Η εγκατάσταση χαρτών γίνεται σε τρία βήματα.

Προετοιμασία πριν την Ενημέρωση των χαρτών

Βεβαιωθείτε ότι έχετε προετοιμάσει τα παρακάτω πριν την ενημέρωση των χαρτών:

Βήμα 1: Εγκατάσταση και Ενημέρωση του MioMore Desktop

Πρέπει να εγκαταστήσετε το MioMore Desktop (DVD) στον υπολογιστή σας πριν ενημερώσετε τους χάρτες.

Εγκατάσταση του MioMore Desktop

 1. Εισάγετε το αρχικό DVD του MioMore σας στον υπολογιστή σας.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το MioMore Desktop.
 3. Κλείστε το MioMore Desktop .
 4. Αφαιρέστε το DVD του MioMore από τον υπολογιστή σας.

Ενημερώστε το MioMore Desktop

 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και συνδέστε τη με τον υπολογιστή σας μέσω του καλωδίου USB.
 2. Λάβετε το service pack από τη διεύθυνση http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/MME/latest.exe
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενημερώσετε το MioMore Desktop.
 4. Ανοίξτε το MioMore Desktop.
 5. Σημείωση: Για να ελέγξετε εάν το λογισμικό του MioMore έχει ενημερωθεί σωστά, μεταβείτε σε Βοήθεια >> Σχετικά με και θα δείτε τον αριθμό έκδοσης. O αριθμός έκδοσης πρέπει να είναιv 5.90.0017.7 ή υψηλότερος.

Βήμα 2: Λήψη των Δεδομένων Νέου Χάρτη

 1. Κάντε λήψη των δεδομένων του νέου χάρτη από το σύνδεσμο που σας έχει σταλεί με e-mail
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο στο φάκελο \Τα έγγραφά μου\Οι χάρτες μου στον υπολογιστή σας

Βήμα 3: Διαγραφή των παλιών χαρτών

 1. Κάντε κλικ στο Οι Χάρτες μου.
 2. Από τον πίνακα To Mio μου, επιλέξτε τους χάρτες που θέλετε να αντικαταστήσετε.
 3. Κάντε κλικ στο Διαγραφή χαρτών για να διαγράψετε τους επιλεγμένους χάρτες.
 4. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε τους επιλεγμένους χάρτες όταν ζητηθεί. Οι χάρτες διαγράφονται από τη συσκευή σας.

Βήμα 4: Ενεργοποίηση και Εγκατάσταση νέων Χαρτών.

Ενεργοποίηση νέων Χαρτών

 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και συνδέστε τη με τον υπολογιστή σας μέσω του καλωδίου USB.
 2. Πατήστε Ενεργοποίηση.
 3. Εισάγετε το κλειδί Ενεργοποίηση που σας απεστάλη μέσω email και κάντε κλικ στο Συνέχεια.
 4. Όταν ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, κάντε κλικ στο Τέλος.

Εγκατάσταση νέων Χαρτών

 1. Κάντε κλικ στο Οι Χάρτες μου.
 2. Θα δείτε νέους χάρτες στην ενότητα Πηγή χάρτη. Οι χάρτες που είναι ξεκλειδωμένοι και έτοιμοι να εγκατασταθούν στο συσκευή σας είναι κίτρινοι ( ).
  Σημείωση: Οι χάρτες που είναι κίτρινοι για να τους εγκαταστήσετε θα είναι οι ίδιοι με την κάλυψη που υπήρχε πριν στη συσκευή του Mio σας. Για να αγοράσετε επιπρόσθετε περιοχές χαρτογράφησης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 3. Επιλέξτε τις περιοχές χάρτη που θέλετε να εγκαταστήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε να εγκαταστήσετε τους χάρτες στη συσκευή σας ή σε μία εξωτερική κάρτα SD.
 4. Στη Στήλη Πηγής χάρτη, μπορείτε να δείτε πόσο χώρο καταλαμβάνουν οι επιλεγμένοι χάρτες.
  Στη Στήλη Το Mio μου, μπορείτε να προβάλλετε τον ελεύθερο χώρο της συσκευής και της κάρτας SD σας. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε επαρκή χώρο για τους επιλεγμένους χάρτες.
  Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχει φυλάξει επιπλέον ελεύθερο χώρο 15 MB, εάν εγκαταστήσετε τους νέους χάρτες στη συσκευή σας. Αυτό εξασφαλίζει ότι το Mio σας συνεχίζει να λειτουργεί καλύτερα αφού εγκατασταθούν οι νέοι χάρτες. Εάν στο Mio σας ο χώρος είναι ανεπαρκής, αντ’ αυτού μπορείτε να εγκαταστήσετε τους χάρτες σε μία εξωτερική κενή κάρτα SD.

 5. Κάντε κλικ στο Εγκατάσταση χαρτών.
 6. Κάντε κλικ στο Μεταφορά τώρα.
 7. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο Κλείσιμο.
 8. Οι νέοι χάρτες θα εμφανίζονται πλέον σε πράσινο.
 9. Αποσυνδέστε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή. Είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τους νέους χάρτες στη συσκευή σας.

Συχνές ερωτήσεις

Για όλες τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση της δωρεάν αναβάθμισης χάρτη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://eu.mio.com/ ή aλλαγή γλώσσας.

Mio Technology

Serie Moov

Manual de usuario para la actualización de mapas a través de la web

Revisión: R00(2010/07)

¿Cómo puedo actualizar los mapas?

Para actualizar los mapas necesita llevar a cabo cuatro pasos.

Preparativos previos a la actualización de los mapas

Asegúrese de haber preparado los siguientes componentes antes de proceder a actualizar los mapas:

Paso 1: Instalar y actualizar MioMore Desktop

Debe instalar MioMore Desktop en su equipo antes de actualizar los mapas.

Instalar MioMore Desktop

 1. Inserte el DVD original de MioMore en el equipo.
 2. Siga las instrucciones para instalar MioMore Desktop.
 3. Cierre MioMore Desktop.
 4. Extraiga el DVD de MioMore de su equipo.

Actualizar MioMore Desktop

 1. Encienda su dispositivo y conéctelo a su equipo a través del cable USB.
 2. Descargue el Service Pack a través de la dirección http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/MME/latest.exe
 3. Siga las instrucciones para actualizar MioMore Desktop.
 4. Abra MioMore Desktop.
 5. Nota: Para comprobar si su software MioMore Desktop se ha actualizado correctamente, acceda al menú Ayuda Acerca de. En el cuadro que se abrirá a continuación deberá aparecer el número de versión v5.90.0017.7 o superior.

Paso 2: Descargar los nuevos datos de mapa

 1. Descargue los nuevos datos de mapas desde el enlace proporcionado en el correo electrónico
 2. Guarde el archivo en la carpeta \Mis documentos\My Maps del equipo

Paso 3: Quitar los mapas antiguos

 1. Haga clic en Mis mapas.
 2. Desde el panel Mi Mio, seleccione los mapas que desee reemplazar.
 3. Haga clic en Eliminar mapas para eliminar los mapas seleccionados.
 4. Confirme que desea quitar los mapas seleccionados cuando se le pregunte. Los mapas se quitarán del dispositivo.

Paso 4: Activar e instalar los nuevos mapas

Activar los nuevos mapas

 1. Encienda su dispositivo y conéctelo a su equipo a través del cable USB.
 2. Haga clic en Activación.
 3. Introduzca la Clave de activación recibida por correo electrónico y haga clic en Continuar.
 4. Una vez llevada a cabo la activación, haga clic en Finalizar.

Instalar los nuevos mapas

 1. Haga clic en Mis mapas.
 2. A continuación, podrá ver los nuevos mapas en la sección Origen del mapa. Aquellos mapas que se encuentren desbloqueados y listos para su instalación en el dispositivo se mostrarán en color amarillo ( ).
  Nota: Los mapas que se muestren en color amarillo, listos para su instalación, cubrirán las mismas áreas que ya se encontraban disponibles en su dispositivo Mio. Si desea adquirir mapas de otras regiones, visite la dirección http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 3. Seleccione las regiones cuyos mapas desee instalar. Puede instalar los mapas en su dispositivo o en una tarjeta SD externa.
 4. En la columna Origen del mapa se mostrará el espacio que ocupa el mapa seleccionado en la memoria.
  En la columna Mi Mio, podrá ver el espacio libre existente en su dispositivo y en su tarjeta SD. Asegúrese de reservar espacio libre suficiente para los mapas seleccionados.
  Precaución: Asegúrese de reservar un espacio disponible adicional de 15 MB si instala los nuevos mapas en el dispositivo. Haciéndolo podrá estar seguro de que su dispositivo Mio continúe funcionando correctamente una vez instalados los nuevos mapas. Si el dispositivo Mio no dispone de espacio suficiente, puede instalar los mapas en una tarjeta SD externa vacía en su lugar.

 5. Haga clic en Instalar mapas.
 6. Haga clic en Transferir ahora.
 7. Una vez finalizada la instalación, haga clic en Cerrar.
 8. Los nuevos mapas se mostrarán ahora en color verde.
 9. Desconecte su dispositivo del equipo. Ahora está preparado para utilizar los nuevos mapas en su dispositivo.

Preguntas frecuentes

Puede consultar la lista de preguntas frecuentes relacionadas con la instalación de actualizaciones gratuitas de mapas a través de la dirección http://eu.mio.com/ o cambiar el idioma.

Mio Technology

Moov-sarja

Verkkokarttapäivityksen käyttöopas

Revisio: R00(2010/07)

Kuinka voin päivittää kartat?

Kartan päivityksessä on neljä vaihetta.

Valmistelut ennen karttojen päivittämistä

Varmista, että seuraavat asiat ovat valmiina ennen karttojen päivittämistä:

Vaihe 1: MioMore Desktopin asentaminen ja päivittäminen

Sinun on asennettava MioMore Desktop tietokoneelle ennen karttojen päivittämistä.

Asenna MioMore Desktop

 1. Asenna alkuperäinen MioMore-DVD tietokoneeseesi.
 2. Asenna MioMore Desktop -ohjelmisto ohjeiden mukaisesti.
 3. Sulje MioMore Desktop.
 4. Poista MioMore-DVD-levy tietokoneesta.

Päivitä MioMore Desktop

 1. Kytke laite päälle ja liitä se tietokoneeseen USB-johdolla.
 2. Lataa huoltopäivitys osoitteesta http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/MME/latest.exe
 3. Päivitä MioMore Desktop -ohjelmisto ohjeiden mukaisesti.
 4. Käynnistä MioMore Desktop.
 5. Huomautus: Voit tarkistaa onko MioMore Desktop -ohjelmistosi oikein päivittynyt valitsemalla Ohje >> Tietoja, jolloin näet versionumeron v5.90.0017.7.

Vaihe 2: Uusien karttatietojen lataaminen

 1. Lataa uudet karttatiedot sähköpostitse saamallasi linkillä.
 2. Tallenna tiedosto tietokoneen \My Documents (Omat asiakirjat) \ My Maps (Omat kartat) -kansioon

Vaihe 3: Poista vanhat kartat

 1. Napsauta Omat kartat.
 2. Valitse Oma Mio –paneelista kartat, jotka haluat uusia.
 3. Poista valitut kartat napsauttamalla Poista kartat.
 4. Vahvista kysyttäessä, että haluat poistaa valitut kartat. Kartat poistetaan laitteestasi.

Vaihe 4: Uusien karttojen aktivoiminen ja asentaminen

Uusien karttojen aktivoiminen

 1. Kytke laite päälle ja liitä se tietokoneeseen USB-johdolla.
 2. Napsauta Aktivointi.
 3. Kirjoita sähköpostissa annettu aktivointiavain ja napsauta Jatka.
 4. Kun aktivointi on valmis, napsauta Valmis.

Uusien karttojen asentaminen

 1. Napsauta Omat kartat.
 2. Näet uudet kartat Karttalähde -osiossa. Avatut ja laitteeseen asennettavissa olevat kartat näkyvät keltaisina ( ).
  Huomautus: Keltaisella näkyvät asennettavissa olevat kartat ovat samalta alueelta kuin aiemmin Mio-laitteeseen asennetut. Voit ostaa lisää kartta-alueita osoitteesta http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 3. Valitse kartta-alueet, jotka haluat asentaa. Voit valita karttojen asentamisen laitteelle tai ulkoiselle SD-kortille.
 4. Karttalähde -sarakkeesta näet kuinka paljon tilaa valitut kartat vievät.
  Oma Mio -sarakkeesta näet kuinka paljon vapaata tilaa laitteellasi ja SD-kortillasi on. Varmista, että valituille kartoille on riittävästi tilaa.
  Varoitus: Varaa 15MB vapaata muistitilaa, jos asennat uudet kartat laitteesesi. Se varmistaa, että Mio toimii ihanteellisesti uusien karttojen asentamisenkin jälkeen. Jos Miossasi ei ole riittävästi tilaa, voit sen sijaan asentaa karttoja ulkoiseen tyhjään SD-korttiin.

 5. Napsauta Asenna kartat.
 6. Napsauta Siirrä nyt.
 7. Kun asennus on valmis, napsauta Sulje.
 8. Uudet kartat näkyvät nyt vihreinä.
 9. Irrota laite tietokoneesta. Olet valmis käyttämään laitteesi uusia karttoja.

Usein kysyttyä

Voit katsoa kaikki usein kysytyt kysymykset ilmaisten karttapäivitysten asentamisesta osoitteesta http://eu.mio.com/ tai muuta kieli.

Mio Technology

Gamme Moov

Manuel d’utilisation Mise à jour des cartes par Internet

Révision : R00(2010/07)

Comment mettre à jour les cartes ?

La mise à jour des cartes comporte quatre étapes essentielles :

Préparation avant la mise à jour des cartes

Vérifiez que vous disposez bien des éléments suivants avant de procéder à la mise à jour des cartes :

Etape 1 : Installation et mise à jour de l’interface MioMore Desktop

L’interface MioMore Desktop doit être installée sur votre ordinateur avant de procéder à la mise à jour des cartes.

Installation de l’interface MioMore Desktop

 1. Insérez le DVD MioMore d’origine dans votre ordinateur.
 2. Suivez les instructions qui s’affichent pour installer l’interface MioMore Desktop.
 3. Fermez l’interface MioMore Desktop.
 4. Retirez le DVD MioMore de votre ordinateur.

Mise à jour de l’interface MioMore Desktop

 1. Allumez votre appareil et reliez-le à votre ordinateur à l’aide du câble USB.
 2. Téléchargez le service pack à partir de http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/MME/latest.exe
 3. Suivez les instructions qui s’affichent pour mettre à jour l’interface MioMore Desktop.
 4. Lancez l’interface MioMore Desktop.
 5. Remarque : Pour vérifier que le logiciel de votre interface MioMore Desktop a correctement été mis à jour, cliquez sur Aide A propos de et vous verrez s’afficher le numéro de la version v5.90.0017.7 ou une version ultérieure.

Etape 2 : Téléchargement des nouvelles cartes

 1. Télécharger les nouvelles données cartographiques à partir du lien fourni dans votre e-mail
 2. Enregistrer le fichier dans le dossier \ Mes documents \ Mes cartes sur votre ordinateur

Etape 3 : Suppression des anciennes cartes

 1. Cliquez sur Mes cartes.
 2. Dans le panneau Mon Mio, sélectionnez les cartes que vous souhaitez remplacer.
 3. Cliquez sur Supprimer cartes pour supprimer les cartes sélectionnées.
 4. Confirmez que vous voulez bien supprimer les cartes sélectionnées lorsque vous y êtes invités. Les anciennes cartes seront ainsi supprimées de votre appareil.

Etape 4 : Activation et installation des nouvelles cartes

Activation des nouvelles cartes

 1. Allumez votre appareil et reliez-le à votre ordinateur à l’aide du câble USB.
 2. Cliquez sur Activation.
 3. Entrez la clé d’activation qui vous a été envoyée par email, et cliquez sur Continuer.
 4. Une fois l’activation terminée, cliquez sur Terminer.

Installation des nouvelles cartes

 1. Cliquez sur Mes cartes.
 2. Les nouvelles cartes s’affichent dans la section Origine des cartes. Les cartes déverrouillées et prêtes à être installées sur votre appareil s’affichent en jaune ( ).
  Remarque : Les cartes affichées en jaune et prêtes à être installées correspondent aux zones de couverture précédemment installées sur votre Mio. Pour acheter des cartes de régions supplémentaires, veuillez visiter le site http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 3. Sélectionnez les régions correspondant aux cartes que vous souhaitez installer. Vous pouvez choisir d’installer les cartes sur votre appareil ou sur une carte SD externe.
 4. Dans la colonne Origine des cartes, vous pouvez consulter l’espace disponible nécessaire pour l’installation des cartes sélectionnées.
  Dans la colonne Mon Mio, vous pouvez consulter l’espace effectivement disponible sur votre appareil ou carte SD. Assurez-vous de disposer de suffisamment d’espace disponible pour l’installation des cartes sélectionnées.
  Avertissement : Veillez bien à réserver 15 Mo d’espace libre supplémentaire si vous installez les nouvelles cartes sur votre appareil. Ceci afin de garantir le fonctionnement optimal de votre Mio une fois les nouvelles cartes installées. Si vous n’avez pas assez d’espace disponible sur votre Mio, vous pouvez installer à la place les cartes sur une carte SD vierge externe.

 5. Cliquez sur Installer cartes.
 6. Cliquez sur Transférer maintenant.
 7. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Fermer.
 8. Les nouvelles cartes sont maintenant affichées en vert.
 9. Débranchez votre appareil de l’ordinateur. Les nouvelles cartes installées sur votre appareil sont prêtes à être utilisées.

Foire Aux Questions

Pour consulter les questions les plus fréquemment posées concernant l’installation de la mise à jour des cartes gratuite, veuillez visiter le site http://eu.mio.com/ ou changement de langue.

Mio Technology

Serie Moov

Manuale utente aggiornamento mappe a web

Revisione: R00(2010/07)

Come si esegue l’aggiornamento delle mappe?

Le mappe si aggiornano in quattro fasi.

Preparazione prima dell’aggiornamento delle mappe

Controllare che gli elementi riportati sotto siano pronti prima di aggiornare le mappe:

Fase 1: Installazione e aggiornamento di MioMore Desktop

Prima di poter aggiornare le mappe, è necessario installare MioMore Desktop sul computer.

Installare MioMore Desktop

 1. Inserire il DVD MioMore originale nel computer.
 2. Seguire le istruzioni per installare il MioMore Desktop.
 3. Chiudere MioMore Desktop.
 4. Togliere il DVD dal computer.

Aggiornare MioMore Desktop

 1. Accendere il dispositivo Mio e collegarlo al computer utilizzando il cavo USB.
 2. Scaricare il Service Pack da: http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/MME/latest.exe
 3. Seguire le istruzioni per aggiornare il MioMore Desktop.
 4. Aprire MioMore Desktop.
 5. Nota: Per verificare che il software MioMore Desktop sia stato aggiornato correttamente, andare in Aiuto >> Informazioni su per vedere se il numero della versione è v5.90.0017.7 o superiore.

Fase 2: Scaricare i dati delle nuove mappe

 1. Scaricare i nuovi dati mappa dal link fornito nell'e-mail
 2. Salvare il file sulla cartella \My Documents\My Maps del computer

Fase 3: Rimuovere le mappe meno recenti

 1. Fare clic su Le mie mappe e su Visualizza Mappe Installate.
 2. Nel pannello Il Mio Mio, selezionare le mappe che si vogliono aggiornare.
 3. Fare clic su Rimuovi mappe per rimuovere le mappe selezionate.
 4. Quando richiesto, confermare che si vogliono rimuovere le mappe selezionate. Le mappe sono rimosse dal dispositivo.

Fase 4: Attivazione e installazione delle nuove mappe

Attivazione delle nuove mappe

 1. Accendere il dispositivo Mio e collegarlo al computer utilizzando il cavo USB.
 2. Fare clic su Attivazione.
 3. Inserire il codice d’attivazione, che è stato inviato per posta elettronica, e fare clic su Continua.
 4. Quando l’attivazione è stata completata fare clic su Fine.

Installazione delle nuove mappe

 1. Fare clic su Le mie mappe.
 2. Nella sezione Origine mappa vengono visualizzate le nuove mappe. Le mappe sbloccate e pronte per essere installate sul Mio sono indicate in giallo ( ).
  Nota: Le mappe in giallo pronte per essere installate sono le stesse che erano presenti nel dispositivo Mio. Per acquistare le mappe di altre regioni visitare http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 3. Selezionare le regioni per le quali si vuole installare le mappe. Si può scegliere se installare le mappe sul proprio dispositivo o su una scheda SD esterna.
 4. Nella colonna Origine mappa è possibile visualizzare quanto spazio occuperanno le mappe selezionate.
  Nella colonna Il mio Mio è possibile visualizzare lo spazio libero disponibile sul proprio dispositivo e sulla scheda SD. Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente per le mappe selezionate.
  Attenzione: Assicurarsi di riservare altri 15 MB di spazio libero per installare nuove mappe sul dispositivo. In questo modo si garantisce che le prestazioni del Mio siano sempre ottimali, anche dopo l’installazione delle nuove mappe. Se su Mio lo spazio non è sufficiente, le mappe possono essere istallate su una scheda SD esterna vuota.

 5. Fare clic su Installa mappe.
 6. Fare clic su Trasferisci adesso.
 7. Dopo avere completata l’installazione, fare clic su Chiudi.
 8. Le nuove mappe sono mostrate in verde.
 9. Scollegare il dispositivo dal computer. Si è pronti per usare le nuove mappe presenti sul dispositivo.

Domande frequenti

Per tutte le domande frequenti relative all’installazione dell’aggiornamento gratuito delle mappe, visitare http://eu.mio.com/ o cambiare lingua.

Mio Technology

Moov-serie

Handleiding update van webkaart

Revisie: R00(2010/07)

Hoe kan ik de kaarten bijwerken?

De kaart wordt in vier stappen bijgewerkt.

Voorbereiding voordat u de kaarten bijwerkt

Zorg dat de volgende punten zijn voorbereid voordat u de kaarten bijwerkt:

Stap 1: MioMore Desktop installeren en bijwerken

U moet MioMore Desktop installeren op uw computer voordat u de kaarten bijwerkt.

MioMore Desktop installeren

 1. Leg de oorspronkelijke MioMore-dvd in de computer.
 2. Volg de instructies om MioMore Desktop te installeren.
 3. Sluit MioMore Desktop.
 4. Neem de MioMore-dvd uit uw computer.

MioMore Desktop bijwerken

 1. Schakel uw apparaat in en sluit het aan op uw computer via de usb-kabel.
 2. Download het servicepack van http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/MME/latest.exe
 3. Volg de instructies om MioMore Desktop bij te werken.
 4. Open MioMore Desktop.
 5. Opmerking: Om te controleren of de MioMore Desktop-software goed is bijgewerkt, gaat u naar Help >> Informatie. Hier ziet u het versienummer v5.90.0017.7 of hoger.

Stap 2: De nieuwe kaartgegevens downloaden

 1. Download de nieuwe kaart via de koppeling in uw e-mail.
 2. Sla het bestand op in de map \Mijn documenten\Mijn kaarten op uw computer

Stap 3: De oude kaarten verwijderen

 1. Klik op Mijn Kaarten.
 2. Selecteer in het paneel Mijn Mio de kaarten die u wilt vervangen.
 3. Klik op Kaarten verwijderen om de geselecteerde kaarten te verwijderen.
 4. Bevestig, als dat gevraagd wordt, dat u de geselecteerde kaarten wilt verwijderen. De kaarten worden van het apparaat verwijderd.

Stap 4: De nieuwe kaarten activeren en installeren

Nieuwe kaarten activeren

 1. Schakel uw apparaat in en sluit het aan op uw computer via de usb-kabel.
 2. Klik op Activering.
 3. Voer de activeringscode in die u via e-mail hebt ontvangen en klik op Doorgaan.
 4. Klik op Beëindigen wanneer de activering voltooid is.

Nieuwe kaarten installeren

 1. Klik op Mijn Kaarten.
 2. U ziet de nieuwe kaarten in de sectie Kaartbron. De kaarten die ontgrendeld zijn en gereed zijn om te worden geïnstalleerd op uw apparaat zijn geel ( ).
  Opmerking: de kaarten die in het geel worden weergegeven zodat u ze kunt installeren, zullen dezelfde zijn als de dekking die al eerder op uw Mio-apparaat was voorzien. Ga naar http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81 voor het aanschaffen van extra kaartregio's.

 3. Selecteer de kaartregio's die u wilt installeren. U kunt kiezen om de kaarten op uw apparaat of op een externe SD-kaart te installeren.
 4. In de kolom Kaartbron kunt u zien hoeveel ruimte de geselecteerde kaarten innemen.
  In de kolom Mijn Mio kunt u de vrije ruimte op uw apparaat en uw SD-kaart weergeven. Controleer of u voldoende ruimte hebt voor de geselecteerde kaarten.
  Let op: Er moet 15MB ruimte vrij zijn als u de nieuwe kaarten op uw apparaat installeert. Hierdoor kan uw Mio optimaal blijven presteren nadat de nieuwe kaarten zijn geïnstalleerd. Als er onvoldoende ruimte is op uw Mio, kunt u de kaarten in plaats daarvan installeren op een externe lege SD-kaart.

 5. Klik op Kaarten installeren.
 6. Klik op Nu overbrengen.
 7. Klik op Sluiten wanneer de installatie is voltooid.
 8. De nieuwe kaarten worden nu groen weergegeven.
 9. Koppel het apparaat los van de computer. U bent gereed om de nieuwe kaarten te gebruiken op uw apparaat.

Veelgestelde vragen

Ga naar http://eu.mio.com/ voor alle veelgestelde vragen met betrekking tot de installatie van de gratis kaartupgrade. of taal te veranderen.

Mio Technology

Moov-serie

Bruksanvisning for web-kartoppdatering

Revisjon: R00(2010/07)

Hvordan oppdaterer jeg kartene?

Det er fire trinn i kartoppdateringen.

Forberedelse før kartoppdateringen

Sjekk at du har følgende klart før kartoppdateringen:

Trinn 1: Installering og oppdatering av MioMore Desktop

Du må installere MioMore Desktop på din PC før du oppdaterer kartene.

Installering av MioMore Desktop

 1. Sett inn din originale MioMore DVD i datamaskinen.
 2. Følg anvisningene for å installere MioMore Desktop.
 3. Lukk MioMore Desktop.
 4. Ta MioMore Desktop DVD-en ut av PC-en.

Oppdatering av MioMore Desktop

 1. Slå på enheten og koble den til PC-en med USB-kabelen.
 2. Last ned servicepakken fra http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/MME/latest.exe
 3. Følg anvisningene for å installere MioMore Desktop.
 4. Åpne MioMore Desktop.
 5. Merknad: For å kontrollere at MioMore Desktop-programmet har blitt oppdatert riktig kan du gå til Hjelp Om og du ser at versjonsnummeret er v5.90.0017.7.

Trinn 2: Nedlasting av nye kartdata

 1. Last ned den nye kartdataen fra link gitt i e-posten din
 2. Lagre filen til mappen \Mine dokumenter\Mine kart på datamaskinen din

Trinn 3: Fjern de gamle kartene

 1. Trykk på Mine kart
 2. Fra Min Mio-panelet, velg kartene som du vil erstatte.
 3. Klikk på Fjern kart for å fjerne de valgte kartene.
 4. Bekreft at du vil fjerne de valgte kartene når du blir spurt om dette. Kartene er nå fjernet fra enheten.

Trinn 4: Aktivering og installering av de nye kartene

Aktivering av nye kart

 1. Slå på enheten og koble den til PC-en med USB-kabelen
 2. Klikk på Aktivering.
 3. Skriv inn Aktiveringsnøkkelen som ble sendt til deg med e-post, og klikk på Fortsett.
 4. Når aktiveringen er fullført, klikk på Fullfør.

Installering av nye kart

 1. Trykk på Mine kart.
 2. Du finner de nye kartene i Kartkilde-seksjonen. Kartene som er låst opp og klar til å bli installert på enheten er gule ( ).
  Merknad: Kartene i gult som du kan installere er de samme som den dekningen du hadde før på Mio-enheten. For å kjøpe flere kartregioner kan du gå til http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 3. Velg kartregionene som du ønsker å installere kartene til. Du kan velge å installere kartene på enheten eller på et eksternt SD-kort.
 4. I Kartkilde-kolonnen kan du se hvor mye plass de valgte kartene tar opp.
  I Min Mio-kollonnen kan du se hvor mye ledig plass som finnes på enheten og på SD-kortet. Kontroller at du har nok plass for de valgte kartene.
  Forsiktig: La det være 15 MB ledig plass hvis du installerer de nye kartene på enheten. På denne måten sørger du for at din Mio kan fungere optimalt etter at de nye kartene er installert. Hvis du ikke har nok plass på Mio, kan du installere kartene til et eksternt SD-kort i stedet.

 5. Klikk på Installer kart.
 6. Klikk på Overfør nå.
 7. Når installeringen er ferdig kan du klikke på Lukk.
 8. De nye kartene vises nå som grønne.
 9. Koble enheten fra PC-en. Du er klar til å bruke kartene på enheten.

Ofte stilte spørsmål

For alle Ofte stilte spørsmål angående installering av gratis kartoppgradering kan du gå til http://eu.mio.com/ eller språkendring.

Mio Technology

Moov Série

Manual do Utilizador Actualização de Mapas pela Internet

Revisão: R00(2010/07)

Como é que actualizo os Mapas?

A actualização dos mapas requer quatro passos.

Preparação antes de Actualizar os Mapas

Certifique-se de que possui os seguintes requerimentos preparados antes de actualizar os mapas:

Passo 1: Instalação e Actualização do MioMore Desktop

É necessário instalar o MioMore Desktop no seu computador antes de proceder à actualização dos mapas.

Instalação do MioMore Desktop

 1. Introduza o seu DVD MioMore original no computador.
 2. Siga as instruções para instalar o MioMore Desktop.
 3. Feche o MioMore Desktop.
 4. Retire o DVD do MioMore Desktop do seu Computador.

Actualização do MioMore Desktop

 1. Ligue o seu dispositivo e conecte-o ao computador através do cabo USB.
 2. Transfira o service pack a partir de http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/MME/latest.exe
 3. Siga as instruções para actualizar o MioMore Desktop.
 4. Inicie o MioMore Desktop.
 5. Nota: Para confirmar se o software do seu MioMore Desktop foi actualizado com sucesso, aceda a Ajuda >> Acerca de e poderá consultar a versão número v5.90.0017.7 ou superior.

Passo 2: Transferir os Dados do Novo Mapa

 1. Transfira os dados do novo mapa a partir da ligação fornecida na mensagem electrónica.
 2. Guarde o ficheiro na pasta \My Documents\My Maps (Os meus documentos\Os meus mapas) no seu computador

Passo 3: Remover os mapas antigos

 1. Clique em Meus Mapas.
 2. A partir do painel Meu Mio, seleccione os mapas que pretende substituir.
 3. Clique em Remover Mapas para remover os mapas seleccionados.
 4. Confirme que pretende remover os mapas seleccionados quando tal lhe for solicitado. Os mapas são removidos do seu dispositivo.

Passo 4: Activação e Instalação dos Novos Mapas

Activação dos Novos Mapas

 1. Ligue o seu dispositivo e conecte-o ao computador através do cabo USB.
 2. Clique em Activação.
 3. Introduza a chave de Activação que lhe foi enviada por e-mail e clique em Continuar.
 4. Quando a activação estiver concluída, clique em Terminar.

Instalação dos Novos Mapas

 1. Clique Meus Mapas.
 2. Poderá agora ver novos mapas na secção Fonte dos Mapas. Os mapas que estão desbloqueados e prontos a serem instalados no seu dispositivo estão a amarelo ( ).
  Nota: Os mapas apresentados a amarelo que poderá instalar são correspondentes aos que estavam anteriormente no seu dispositivo Mio. Para adquirir mapas de regiões adicionais visite a página http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 3. Seleccione as regiões que pretende para instalar os mapas. Pode instalar os mapas no seu dispositivo ou num cartão SD externo.
 4. Na Coluna Fonte dos Mapas, pode visualizar a quantidade de espaço que o mapa seleccionado ocupa.
  Na Coluna Meu Mio, pode visualizar a quantidade de espaço livre disponível no seu dispositivo ou no cartão SD. Certifique-se de que possui espaço suficiente para os mapas seleccionados.
  Atenção: Certifique-se de que reserva um espaço livre adicional de 15 MB se instalar os novos mapas no seu dispositivo. Desta forma garante que o seu Mio continua a ter um desempenho adequado após a instalação dos novos mapas. Se não tiver espaço suficiente no seu Mio, poderá instalar os mapas num cartão SD externo vazio.

 5. Clique em Instalar Mapas.
 6. Clique em Transferir agora.
 7. Quando a instalação estiver completa, clique em Fechar.
 8. Os novos mapas serão exibidoa a verde.
 9. Desconecte o seu dispositivo do computador. Está agora preparado para utilizar os novos mapas no seu dispositivo.

Perguntas Frequentes

Para as questões mais frequentes relativas à instalação de actualizações de mapas gratuitas aceda à página http://eu.mio.com/ ou mudar o idioma.

Mio Technology

Moov Serierna

Bruksanvisning webbuppdatering av karta

Revidering: R00(2010/07)

Hur uppdaterar jag kartorna?

Det är fyra steg för kartuppdateringen.

Förberedelse innan kartorna uppdateras

Se till att du har följande poster förberedda innan kartorna uppdateras:

Steg 1: Installation och Uppdatering av MioMore Desktop

Du måste installera MioMore Desktop på datorn innan du uppdaterar kartorna.

Installera MioMore Desktop

 1. Mata in din original MioMore DVD-skivan i datorn.
 2. Följ instruktionerna för att installera MioMore Desktop.
 3. Stäng MioMore Desktop.
 4. Ta bort MioMore DVD-skivan från datorn.

Uppdatera MioMore Desktop

 1. Slå på din enhet och anslut den till din dator via USB-kabeln.
 2. Ladda ned servicepaketet från http://download.mio.com/ServicePack/Desktop/Mio/MME/latest.exe
 3. Följ instruktionerna för att uppdatera MioMore Desktop.
 4. Öppna MioMore Desktop.
 5. Notera: För att kontrollera att ditt MioMore Desktop program har uppdaterats korrekt gå till Hjälp Om och du kan se versionsnumret v5.90.0017.7.

Steg 2 – Ladda ned Ny kartdata

 1. Ladda ner nya kartdata från länken som gavs i din e-mail
 2. Spara filen till \Mina dokument\Mina kartor på din dator

Steg 3: Ta bort de gamla kartorna

 1. Klicka på Mina kartor.
 2. Från Min Mio panelen väljer du de kartor du vill ersätta.
 3. Klicka på Ta bort kartor för att ta bort de valda kartorna.
 4. Bekräfta att du vill ta bort de valda kartorna vid uppmaning. Kartorna tas bort från din enhet.

Steg 4: Aktivera och installera de nya kartorna

Aktivering av Nya Kartor

 1. Slå på din enhet och anslut den till din dator via USB-kabeln.
 2. Klicka på Aktivering.
 3. Ange aktiveringsnyckeln som skickats till dig via e-post och klicka på Fortsätt.
 4. När aktiveringen är klar klicka på Avsluta.

Installera Nya Kartor

 1. Klicka på Mina kartor.
 2. Du kommer att se nya kartor i sektionen Kartkälla. Kartorna som är upplåsta och redo att installeras på din enhet är gula ( ).
  Notera: Kartorna som visas gula som du kan installera kommer att ha samma täckning som de som tidigare installerats på din Mio-enhet. För köp av ytterligare kartregioner besök http://eu.mio.com/shop/index.php?cPath=81.

 3. Välj de kartregioner som du vill installera. Du kan välja att installera kartorna på din enhet eller på ett externt SD-kort.
 4. I kolumnen Kartkälla kan du se hur mycket plats de valda kartorna tar upp.
  I kolumnen Min Mio kan du se det lediga utrymmet på din enhet och på ditt SD-kort. Se till att reservera tillräckligt med utrymme för de valda kartorna.
  Varning: Se till att reservera ytterligare 15 MB ledigt utrymme om du installerar de nya kartorna på din enhet. Genom att göra så garanteras att din Mio fungerar optimalt efter att de nya kartorna installerats. Om du inte har tillräckligt med minne på din Mio kan du istället installera kartorna på ett externt tomt SD-kort.

 5. Klicka på Installera kartor.
 6. Klicka på Överför nu.
 7. När installationen är klar klicka på Stäng.
 8. De nya kartorna kommer nu att visas som gröna.
 9. Koppla ifrån din enhet från datorn. Du kan nu använda de nya kartorna på din enhet.

Återkommande frågor

För alla återkommande frågor om gratis installation av kartuppgradering besök http://eu.mio.com/ eller ändra språk.