O společnosti

Pravidla soutěže - Dovolená s navigací MIO

01.07.2010 Pro okamžité zveřejnění

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník soutěže“), která v době konání soutěže zakoupí navigaci MIO v prodejně OKAY a uschová si originál účtenky.

Pravidla soutěže

„Dovolená s navigací MIO“
1. 7. 2010 do 31. 8. 2010
 
Česká republika
 

1. Pořadatelem soutěže je: PRAM Consulting s.r.o.
se sídlem: Na Březince 6, 150 00 Praha 5
IČO: 272 00 761, zapsána k 8.12.2004, Městský Soud v Praze, oddil C, vlozka 103990
DIČ: CZ272 00 761
(dále jen „Pořadatel“)

2. Organizátorem soutěže je: MIO Technology Corporation
se sídlem: 10F, Building B, NO.209, Sec.1, Nan Gang Rd.,, Nan Gang Dist., 11568 Taipai, Taiwan, R.O.C.
(dále jen „Organizátor“)

3.Technický servis zajišťuje: ERIKA, a.s.
se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 9 – 11, PSČ 110 00 
IČO: 25098900, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4489
(dále jen „Erika“)

4.Termín konání soutěže:
Soutěž probíhá od 1.7. 2010 (00:00:01) do 31.8. 2010 (23:59:59) (dále jen "doba konání soutěže") na území České republiky (dále jen "místo konání soutěže") v obchodech a pobočkách spol. OKAY s.r.o..  

5. Produkty a výhry v soutěži:

Každý, kdo si zakoupí jednorázově ve vybraných prodejnách spol. OKAY v ČR navigaci značky MIO v době konání soutěže (1.7. 2010 – 31.8. 2010), může získat následující výhry:

Výhry:

 • Ze všech účastníků, jejichž soutěžní a platné SMS budou doručeny v době trvání soutěže, tři vyhrávají slevový poukaz od CK ČEDOK.
 • Výherce první ceny tzn. slevového poukazu v hodnotě 30 000 Kč na jakýkoli zájezd z nabídky společnosti CK Čedok bude určen dle pořadí jím zaslané platné soutěžní SMS ze všech došlých platných, která došla jako v pořadí n/2, kde n je celkový počet zaslaných platných SMS.
 • Výherce druhé ceny tzn. slevového poukazu v hodnotě 10 000 Kč na jakýkoli zájezd z nabídky společnosti CK Čedok bude určen dle pořadí jím zaslané platné soutěžní SMS ze všech došlých platných, která došla jako v pořadí n/1,3, kde n je celkový počet zaslaných platných SMS.
 • Výherce třetí ceny tzn. slevového poukazu v hodnotě 5 000 Kč na jakýkoli zájezd z nabídky společnosti CK Čedok bude určen dle pořadí jím zaslané platné soutěžní SMS ze všech došlých platných, která došla jako v pořadí n/4, kde n je celkový počet zaslaných platných SMS.
 • Výherci čtvrté až jedenácté ceny tzn. Slevového poukazu v hodnotě 500 Kč na nákup pohonných hmot budou určeni dle pořadí jich zaslaných platných soutěžních SMS ze všech došlých planých, které došly jako v pořadí n/3, n/5,n/1,5 ,n/6, n/1,6 , n/7, n/1,7 n n/8, kde n je celkový počet zaslaných platných SMS.
 • Není-li výherní sms celé číslo, zaokrouhlí se na celé. 

6. Účast v soutěži:

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník soutěže“), která v době konání soutěže zakoupí navigaci MIO v prodejně OKAY a uschová si originál účtenky. 
 
Účastník se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek, odešle SMS zprávu ve správném tvaru.

MIO(mezera)ČÍSLO ÚČTENKY (POKLADNÍHO DOKLADU).

Příklad soutěžní SMS:
MIO 01020905

SMS se v rámci ČR zasílají na soutěžní číslo 900 06 06. Cena soutěžní SMS je 6Kč s DPH.

Počet zaslaných SMS nesmí přesáhnout počet zakoupených produktů zařazených do této soutěže.
Organizátor má právo kdykoli během soutěže požadovat předložení všech účtenek, na základě kterých byly odeslány soutěžní SMS. Pokud počet SMS bude vyšší, než počet zakoupených produktů, účastník soutěže ztrácí nárok na výhru.

S jedním uvedeným nákupem - účtenkou se může zapojit unikátní telefonní číslo pouze 1x.

Soutěžní SMS nemusí být odeslána ve dni, kdy se uskutečnil nákup soutěžních produktů, ale libovolně v termínu konání soutěže.
Nákup produktů (datum a čas na účtence) musí předcházet datu a času odeslání soutěžní SMS.

Účastník soutěže je povinen si účtenku pro kontrolu nároku na výhru uschovat!
Doporučujeme uschovat účtenku po celou dobu konání soutěže pro případ, že soutěžící sice okamžitě nevyhraje, ale může být dodatečně stanovený jako náhradní výherce.
Bez předložení účtenky nebude výhra uznána.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

 

7. Průběh a princip soutěže:

Výherce (unikátní tel. číslo) může vyhrát slevový poukaz pouze jedenkrát.

 

8. Kontaktování výherců:

Soutěžící po zaslání soutěžní SMS obdrží potvrzovací SMS, že je zařazen do soutěže.  V případě, že soutěžící vyhrává, je výherce o výhře informován pomocí telefonátu od Organizátora soutěže. Pokud se nepodaří s dotyčným výhercem infolince telefonicky spojit a výherce telefonicky zpět nekontaktuje Organizátora soutěže do tří pracovních dnů, výhercem se stává účastník soutěže, jehož SMS byla doručena jako následující v pořadí. Pokud ani následující účastník není zkontaktován, pokračuje tímto způsobem, dokud není cena předána. 

Výherci výher budou kontaktováni a obdrží telefonicky instrukce, jak pokračovat dál k převzetí výhry.

Pokud nebude výhercem předložena požadovaná účtenka (originál účtenky), propadá výhra Pořadateli soutěže. 

 

9.    Všeobecné podmínky:

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 • Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadatelovi soutěže. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher. Reklamace se na výhry nevztahují. V případě výhry nad 10 000 Kč je pořadatel povinen odvést srážkovou daň z výhry ve výši 15 procent.
 • Do soutěže budou zařazeny pouze platné SMS. Platnou soutěžní SMS se rozumí taková SMS, která obsahuje smysluplná data a je zaslána ve správném formátu. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech SMS.
 • Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních mobilních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy ze skrytých čísel, internetových SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené.
 • U přijatých SMS zpráv je zhotovený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců a vyřešení reklamací.
 • Pořadatel, Organizátor ani Erika nejsou odpovědní za funkčnost sítí mobilních operátorů a internetových sítí a dále pak neodpovídají za vlastnictví užitých mobilních telefonů ani za nedoručení soutěžních SMS.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
 • Pořadatel soutěže je, s předchozím písemným souhlasem společnosti Erika, oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech v souvislosti se Soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.
 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatel bezplatně po dobu 5 let od skončení této soutěže. Výherce přistupuje na skutečnost, že může být vyzván k pořízení fotografií organizátorem akce, které budou sloužit pro PR aktivity pořadatele. Výherce je povinen vyvinout součinnost a dostavit se na určené místo pořízení fotodokumentace. Soutěžící odesláním soutěžní SMS uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže Pořadateli za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy, event. fotografie ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, dále k nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu resp. od odeslání soutěžní SMS. Zároveň soutěžící uděluje souhlas technickému správci, společnosti Erika, se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže za účelem vyhodnocení soutěže.
 • Soutěžící, který poskytl Pořadateli osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese Pořadatele odvolat. Pořadatel oznámí zpracování takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č.101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, společnosti Erika a všichni zaměstnanci spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá.
 • Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele soutěže na adrese http://www.mio.com/cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.

V Praze dne 30.6. 2010

«

Naši zástupci pro tisk nejsou trénováni pro podporu produktů a nemohou vám proto pomoci v případě dotazů na produkty technického rázu. V tom případě kontaktujte naši technickou podporu, která je plně vyškolena.